De oogst is rijp!

Blog van Hans Dam

Auteur: Hans Dam (Pagina 1 van 2)

De deur op slot!

Een gesloten deur!

We krijgen de laatste tijd nogal eens de uitspraak van Jezus te horen die Hij heeft uitgesproken in de bergrede. Het staat opgeschreven in Mattheüs 7:22 en 23. “Veel mensen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam duivelen uitgeworpen en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de gesloten-deur_2ongerechtigheid werkt!” (Statenvertaling) Men suggereert daarmee dat degene die tijdens hun leven demonen hebben uitgeworpen en krachten hebben gedaan, voor de dichte deur komen te staan. Alsof dit gelijk zou staan aan ‘werken van ongerechtigheid’

Wat is nu de betekenis?

Ik wil proberen duidelijk te maken wat de werkelijke betekenis van deze verzen is. Om dit te doen is het uiteraard noodzakelijk dat we deze verzen in de context moet lezen van de hele bergrede! Jezus spreekt deze woorden uit aan het eind van zijn toespraak. Dat houdt dus in dat deze verzen in de context staan met het voorgaande onderwijs. Ik noem hier onderwijs, omdat, toen Jezus klaar was met zijn toespraak, de toehoorders versteld stonden van hetgeen Hij leerde.

In de context.

Om in de context te begrijpen waar het om gaat, moeten we de reden even aangeven waarom veel mensen voor de dichte deur komen te staan! Jezus zegt…; “Ik heb u nooit gekend, u die in ongerechtigheid leeft!“ Het is duidelijk waar het om gaat. Mensen die in ongerechtigheid leven! Dus gaan we kijken of dat woord nog vaker voorkomt in de Bergrede. Er zijn een aantal teksten die daar direct aan verbonden

Gerechtigheid1

Gerechtigheid in het oude testament!

zijn. Allereerst in de zaligsprekingen: Mattheüs 5:6 “Zalig zijn zij, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.” Dan wordt er gesproken over de mensen die vervolgd worden, omdat ze het goede doen. Mattheüs 5:10 “Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid wil; want voor hun is het Koninkrijk der hemelen.” Hier zien we dus de tegenstelling…. Jezus zegt dat mensen die gerechtigheid doen en daarom vervolgd worden, zalig zullen zijn! Ook in het oude testament wordt veel over gerechtigheid gesproken!

De vergelijking met de Farizeeën.

Adder

Een adder die met één beet doodt!

Mattheüs 5:20 “Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zal zijn, dan die van de Schriftgeleerden en Farizeeën, dat u in het Koninkrijk der hemelen zeker niet zult ingaan.” De Farizeeën waren mensen die overal kritiek op hadden en anderen zware wettische lasten oplegden. Johannes de Doper noemde ze “Addergebroed”. Het waren mensen die van buiten vroom waren en van binnen was er eerzucht, hebzucht en onreinheid, ze wilden zich daarvan niet bekeren! Jezus maakt duidelijk dat, als we het niet beter doen dan deze Farizeeën, we niet in het koninkrijk der hemelen zullen komen. Dus voor een dichte deur komen te staan! Het wordt dus echt duidelijk, dat degene die in ongerechtigheid leven niet zullen binnengaan!

Zoek eerst het koninkrijk Gods!

Mattheüs 6:33 “Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en En zijn gerechtigheidal deze dingen zullen u toegeworpen worden.” Deze uitspraak wordt veel gehoord, maar meestal wordt deze dan beperkt door alleen het eerste te noemen. “Zoek eerst het koninkrijk Gods en al het andere zal je gegeven worden” Regelmatig merk ik dat de uitspraak “en zijn gerechtigheid” achterwege gelaten wordt. Jezus maakt duidelijk wat gerechtigheid is. Ik wil even beklemtonen wat Jezus zoal heeft gezegd.

Het zout der aarde en licht der wereld.

Jezus zegt ons “het zout der aarde” te zijn. Zoals zout een conserverende werking zout der aardeheeft en bederf tegen gaat, zo horen wij te leven in deze wereld. Als we gewoon dezelfde dingen doen die de ongelovigen ook doen, zullen we onze kracht verliezen en geen nut hebben in deze verdorven wereld. Hij heeft het over “een licht in de wereld” te zijn. Hij gebruikt het voorbeeld van een stad op een berg dat voor iedereen zichtbaar is, of een lamp op een standaard, zodat het licht zich verspreidt in de kamer. Zo horen wij als Gods stad op een bergkinderen ook ons licht te laten schijnen voor de mensen, opdat ze de goede werken mogen zien! Daarbij waarschuwt Jezus uitdrukkelijk in hfst 6:1: ”Ziet toe dat je je gerechtigheid niet doet voor mensen, om door hen opgemerkt te worden!” Zo van… zie mij eens even….! Jezus zegt, als je zoiets doet heb jij, je loon al hebt gekregen! Een prachtige tekst die dat weergeeft is de uitspraak van Paulus in Handeling 26:20. Daar staat dat we werken horen te doen Waardig de roepingde bekering waardig! “Maar ik heb eerst diegenen, die te Damaskus waren en te Jeruzalem en in het gehele land van Judéa en de heidenen verkondigd, dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doen de bekering waardig.” Of Efeze 4:1: “Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping, waarmee u geroepen bent!”

De wil van de Vader.

Laten we terug gaan naar de tekst waar het feitelijk omdraait…. Jezus zegt: “Niet iedereen die zegt Here, Here zal het Koninkrijk der Hemelen binnen gaan, maar die daar doet de wil van de Vader! De voorwaarde is dus het uitvoeren van wat de Vader wil! En niet het uitroepen van Here, Here! poort van UdenNu staan er mensen voor de “poort” en kunnen niet naar binnen. Blijkbaar, omdat ze ‘de wil van de Vader’ niet gedaan hebben. Ze beginnen zich te verontschuldigen en te zeggen; Ja maar….., hebben we niet in uw naam geprofeteerd en duivelen uitgeworpen!? Vertaald naar deze tijd, zouden ze ook gezegd kunnen hebben; ‘Ja maar…. Ik heb altijd in de raad gezeten van de gemeente!’ of ‘ik ben Dominee geweest!’ of ‘ik  ga elke zondag naar de kerk! We zouden dit nog aan kunnen vullen met talloze andere argumenten… Zelfs als we zeggen dat we in zijn naam krachten en wonderen hebben gedaan!! Het genezen van zieken en uitdrijven Afwijzingvan demonen geven ons geen toegang tot het koninkrijk van God!! Dit is dus allemaal mogelijk, terwijl we in ongerechtigheid leven! En Jezus zal zeggen: ‘Ik heb u nooit gekend, u werkers van de ongerechtigheid. Ongerechtigheid is het argument om iemand te weren in het koninkrijk van God!

Bouwen op een fundament

Jezus maakt het daarna nog duidelijker door te zeggen dat ‘Iedereen die deze woorden van mij hoort en ze doet (de wil van de Vader), zal lijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de Rots. Maar die hoort en niet doet zal

Bunkers Bordeaux_2 - kopie

Een stevig gebouw zonder fundament!

lijken op een dwaas man, die zijn huis bouwt op het zand! De slagregens komen……? Het huis op de rots blijft staan! Maar het huis op het zand zal wegzakken, instorten of wegspoelen! Het gaat dus niet om het huis dat je bouwt maar om het fundament waarop op je bouwt! Het huis kan nog zo stevig zijn, maar als het niet op een goed fundament staat, zakt het toch weg! Zie de afbeelding…! Ooit een keer gezien op een strand, in de buurt van Bordeaux. Een gigantische zware bunker van meer dan een meter dik beton, maar het had geen fundament! Het was op het zand gebouwd. Het fundament is; ‘te doen de wil van de Vader!’ Dit alles begint bij waarachtige bekering. Wat tot gevolg heeft dat we een leven leiden die ook laat zien dat we ons bekeerd hebben en te doen de wil van de Vader!

Ik wens jullie daarbij allemaal Gods zegen toe!

Geen grenzen aan Jezus macht!

Een vriend in Afghanistan!

Eerst wil ik nog even een paar weken terug… Ik kreeg via Facebook een Afghanistan Mapvriendschapsverzoek van een jongen uit Kabul Afghanistan. Normaal gesproken wijs ik zulke verzoeken af. Maar op één of andere manier was er iets van “doe maar.” Gelijk kreeg ik een messenger en begon hij wat tegen mij aan te kletsen over voetbal en dergelijke. Elk dag vragen we aan elkaar hoe het gaat. Op een gegeven dag gaf hij aan dat het niet zo goed met hem ging. Hij was namelijk geblesseerd geraakt aan zijn been en moest een week rusten. Ik heb toen een video gesprek met hem gehad en hem daarin gevraagd de hand op zijn knie te leggen en heb toen gebeden voor genezing. Na 3 keer bidden kon hij weer springen zonder pijn te voelen. Dit zag ik in beeld gebeuren! Heb hem daarna uitgelegd dat Jezus meer wil doen genezen maar ook wil bevrijden van zonde als we ons bekeren

kabul-skyline

God is ook werkzaam in Kabul!

tot hem. Ik stuur hem nu Bijbelteksten in het Perzisch . Bijvoorbeeld Joh. 3:16 of andere. Hij zei dat hij dit boek (Youversion online bible) zou gaan lezen. We bidden voor een aanraking met de Heilige Geest! Wordt misschien het eerste pinnetje in Afghanistan!

Kampen.

Na een prachtig weekend in Kampen, zit ik nu wat uit te rusten. Het was in de eerste plaats geweldig om te zien hoe, de meestal  jonge studenten, op een liefdevolle maar ook radicale wijze, onderwijs geven over hoe we in onze omgeving mensen kunnen bereiken met het evangelie.

Iets wat me bijzonder raakte!

1463984518783_imageVan alles wat ik gehoord heb is er in het bijzonder één tekst bijgebleven.

U hebt niet Mij uitgekozen, maar Ik heb u uitgekozen. Ik heb u aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voort te brengen, zodat mijn Vader u alles zal geven wat u Hem vraagt in mijn naam. Ik draag u op van elkaar te houden. Ik ben daardoor meer gaan zien dat God in zijn goedheid ons en mij dus op het oog heeft gehad! En ons er op uit stuurt om blijvende vruchten voort te brengen. Wat betekent dat? Blijvende vrucht! Ik geloof dat het draait om de waarheid van het Woord daarin. Is dat wat wij verkondigen de volle waarheid van het Woord!? De vruchten die wij voortbrengen zijn die blijvend? Brengen we een halfslachtig evangelie? De Bijbel JewelBlueberryspreekt ook van de vrucht van de Geest. Het allereerste wat dan genoemd wordt is Liefde. Liefde is de vervulling van de wet. Korinthe 13:2 staat; al hadden we al het geloof zodat we bergen konden verzetten en hadden de liefde niet, dan was ik niets! Goede vruchten voort brengen hangt samen met liefde en waarheid. Jezus spreekt over waarachtige bekering, doop in water en doop met de Heilige Geest. Als we dat mensen voorhouden zullen ze, als ze zich bekeren, daar ook in handelen!

Kickstart.

P60520-104448Na het onderwijs werd het ook gelijk in praktijk gebracht! 10 tallen mensen gingen  voor het eerst in hun leven  de straat op.  Spraken mensen aan en vroegen of ze misschien gebed nodig  hadden. Bij terugkomst waren er enorm veel getuigenissen! Ongeveer een tiental personen zijn gedoopt in de IJssel! Even een highlight van wat ik persoonlijk heb meegemaakt…. Over deze twee dagen mocht ik een aantal mensen  ‘kickstarten’. Zij P60521-141933die, op straat, nog nooit voor iemand gebeden hebben. Zo spraken we twee vrouwen aan, waarvan één een ‘frozen shoulder’ had. Haar arm kon ze niet hoger krijgen dan bijna horizontaal. Daarna zat het gewoon vast! Nadat we gebeden hadden bedankte ze ons en wilde weglopen. Maar we vroegen haar of ze even wilde testen of haar schouder nu los was. Met stomme verbazing zwaaide ze haar arm in een keer hoog in de lucht! De dame die bij haar stond had, vanwege een breuk in haar rug, erg veel klachten. Na gebed voelde ze dat er duidelijk verbetering kwam! Toen we hun vervolgens het evangelie wilden uitleggen, kwam er een vrouw naar ons toe, die op een afstandje alles had beluisterd en waargenomen. Ze was als medewerkster in een winkel even naar buiten gegaan om een sigaretje te roken. Vol verbazing en met P60521-194843respectvolle toon kwam ze naar ons toe en zei dat ze alles had gehoord en dacht; “ben benieuwd of dit ook gaat gebeuren…!” En zei toen, terwijl ze met haar arm rond draaide, “het gebeurde! Hoe kan dat!? We hebben haar mogen uitleggen dat Jezus onze ziekten heeft gedragen en meer dan dat, ook heeft geleden aan het kruis om ons te bevrijden van onze zonden! Ze bleek zelf ook flinke rugpijn te hebben. Na een kort gebed was de pijn volkomen weg! Wauw! Wauw! Wauw!; was haar reactie! Ze kende de verhalen van Jezus die ze als kind had gehoord. Maar dit…..? Hier wilde ze meer van weten! We hebben haar een DVD “The Last Reformation” gegeven en contactgegevens uitgewisseld. Blij ging ze weer aan het werk! God is goed! Voor verder info kijk op delaatstereformatie.nl

God voorziet!

Hoog tijd voor een update!

Het is al weer een flinke tijd geleden dat we iets hebben geschreven. Dat betekent niet dat we in de afgelopen tijd niets hebben meegemaakt! Integendeel! We willen een paar highlights met jullie delen!

Best even wennen!

Het wat best even wennen…. Na meer dan 40 jaar te hebben gewerkt bij Anteagroup (voorheen Oranjewoud), is het niet meer de wekker die om 3.45 uur afgaat om te vertrekken naar de 2e maasvlakte bij Rotterdam of Amsterdam, Alkmaar, maar uiteraard ook klussen dichter bij huis. We zijn in een heel ander ritme terecht gekomen. Het was de eerste periode ook best een beetje zoeken naar een juiste invulling van de dag! Maar in de loop van de tijd merkten we dat God voorziet. Er kwamen en komen steeds weer nieuwe mensen op onze weg, die we het blijde nieuws mochten vertellen of konden bemoedigen of aanmoedigen te arbeiden in het koninkrijk van God, zowel op straat of thuis.

Afscheidsfeestje Anteagroup.
IMG_0109

Gouden speld met 2 diamantjes!

17 februari j.l. hebben we, onder het genot van een buffetdiner, officieel afscheid genomen van Anteagroup. Het was een gezellig samenzijn met collega’s, oud collega’s en onze kinderen. Er zijn leuke herinneringen opgehaaldIMG_0092 en je kunt je voorstellen dat er wel best veel zijn. Hilarische, grappige, gevaarlijke momenten. Gelijktijdig met het afscheid werd ook nog een gouden speldje overhandigd ter ere van mijn veertigjarig jubileum op 1 mei 2015.

Highlights!

We zijn de afgelopen tijd nogal eens de straat op geweest. We hebben veel wonderen mogen zien. Veel goede gesprekken gehad, waarbij we de mensen mochten vertellen van het offer van onze Heer Jezus Christus. Voor een aantal mensen mochten we bidden of de Heilige Geest ze wilde aanraken. Hen wilde overtuigen van de waarheid van zijn Woord en wil overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, opdat ze zich zouden bekeren van hun weg en Jezus mogen gaan volgen. Verschillende keren voelden ze zijn aanwezigheid. De één begon te huilen, weer een ander voelde een tinteling in het hele lichaam! Gods geest is aan het werk! Wij geloven dat ook dit een nawerking heeft bij deze mensen.

Wat ons het meest is bijgebleven!
Adrie en Martin

Martin en Adrie Holtrop

Een paar maand geleden kreeg ik contact met de familie Holtrop uit Zwijndrecht. Ze waren via internet in aanraking gekomen met ‘De laatste reformatie’ Ik heb de man ontmoet in een hotel in Emmen. Hij overnachtte daar vanwege werkzaamheden die hij in deze plaats moest uitvoeren. We hebben een geweldig gesprek gehad, waaruit bleek dat er een diep verlangen zit om Jezus te dienen en een discipel van Hem te zijn. Bij de vraag hoe wij dat dan doen…, bidden voor zieke mensen, heb ik voor hem gebeden. Hij bleek last van zijn rug en benen te hebben vanwege een ongeval. Hij had een aanmerkelijk beenlengte verschil en heb daarvoor gebeden om dit op te heffen. Genezing vond plaats! Later heb ik deze familie, vader, moeder, 2 dochters en een vriend, mogen kickstarten in Putten. Het was een bijzondere ervaring! Mirjam, de jongste dochter, had een leveraandoening. Een jonge vrouw vol passie en vertrouwen op God! De spreuk; “Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over,” was op haar zeker van toepassing!

Genezing op straat!

Terwijl ik samen met één van de dochters een paar mensen aanspraak en vertelde, dat we regelmatig genezingen zien en mensen met krukken aankomen en zonder krukken weer verder gaan, sprak de man een dame aan die met krukken liep. Hij mocht voor haar bidden en ze bedankte hem en liep met krukken weer verder. Maar na een meter of tien pakte ze haar krukken op en draaide zich om met een verbaasd gezicht! De pijn was weg en ze was genezen! Wij allemaal blij natuurlijk!

Ernstig ziek!

Mirjam

Mirjam

Een week later kreeg ik van de familie te horen, dat Mirjam de jongste dochter, img207i.v.m. een darmperforatie, hals over kop naar het ziekenhuis is gegaan. De situatie bleek zeer ernstig! Een zware operatie is uitgevoerd. Er zijn verschillende keren mensen bij haar geweest om handen op te leggen en te bidden voor genezing. Oproepen gedaan via Facebook en andere media, om te bidden voor Mirjam. We hebben gehuild, gebeden voor een herscheppend wonder! Maar het gebeurde niet! 30 maart 2016 is Mirjam naar haar Heer gegaan. Haar gebed was altijd dat haar broers en zus tot

Desiree

Gebedsverhoring! Desiree gedoopt!

bekering mochten komen en gedoopt worden. Haar zus Desiree hebben we mogen dopen tijdens het kickstartweekend in Voorthuizen. En heel wonderlijk is dat de hele familie zaterdag 4 juni naar het kickstartweekend gaat op de Betteld te Zelhem! Het gebed wat Mirjam altijd heeft gebeden voor haar broers en zus is al gedeeltelijk verhoord en God zal het ook volledig verhoren! Met dit verhaal wil ik ook duidelijk maken dat gebeden ook wel eens niet verhoord worden. We hebben soms strijd! Het dubbele gevoel dat enerzijds God een gebed verhoord en anderzijds God zwijgt! Gods wegen zijn ondoorgrondelijk! Maar we mogen zeker weten dat hij trouw is!

 

Bekeer je en laat je dopen!

We hebben een aantal mensen tot de Heer mogen leiden! Dit zijn voor ons de mooiste momenten! Mensen die zich bekeren van hun zondige weg, hun zonden belijden en Jezus willen volgen. Het gevolg daarvan is dat we ze mochten dopen, bevrijden van demonische machten en dopen met de Heilige Geest.

Marcel

Garrett, Louis, Fabian, Pieter, Marcel en Ik

We merken hoe belangrijk het kan zijn om een persoon van vrede te vinden. Zo’n dikke twee maand geleden kwam een man tot bekering, werd gedoopt in water en met de HG! Inmiddels heeft zijn vrouw, die al bekeerd was, zich laten dopen! Deze man heeft een vriend (Marcel) die bezig was met allerlei oosterse religies, zoals het Boeddhisme en Hindoeïsme. We hebben hem het evangelie uitgelegd en hij bekeerde zich. We hebben hem gedoopt in een badkuip, gebeden voor bevrijding en de doop met de HG. Toen hij thuis kwam heeft hij zijn Boeddha beelden in de container geknikkerd. Later heeft hij een hele serie boeken, met oosterse religieuze inhoud, ook weggedaan. Hoe mooi is het dat de Geest werkt in levens van mensen! Dit laat ook zien dat een persoon van vrede met al zijn contacten, leidt tot andere personen die de Heer leren kennen!

Op zoek naar Reiki!

Een maand geleden kreeg ik contact met een stel die enorm in de problemen zaten. Totaal vastgelopen door drank en gokverslaving zagen ze geen uitkomst meer en zijn op zoek gegaan naar hulp. Ze meenden dit te kunnen vinden in Reiki. Dus wat deden ze…. ze gingen zoeken op internet en zochten op het woord ‘Reiki’ en kwamen terecht bij een YouTube filmpje waarop een Reiki meesteres tot bekering Clifton en Alichakwam! Ze waren er beide van overtuigd dat dit de waarheid was en wilden daar meer van weten. Hoe wonderlijk is het dat God hen leidt naar een dergelijk filmpje! Ze vroegen of ze langs mochten komen, ze waren nieuwsgierig geworden! We hebben hun het evangelie verteld en het visueel duidelijk gemaakt met behulp van wat bekers en een kan met water! Ze begrepen waar het om ging! Bekeer je en laat je dopen, opdat je zonden vergeven worden! Zonder hun dat voor te zeggen spraken ze het allebei uit tot God! ze bekeerden zich en beleden hun zonden onder tranen! Wat mooi om dat mee te maken! We hebben ze gedoopt in een container die we speciaal voor dat doel al eerder cadeau hebben gekregen!  Hoe Goed is God!

Gedoopt in de oude Rijn!
doop

Gedoopt in de Oude Rijn

Sinds een dikke maand heb ik contact met een jongeman van 16 á 17 jaar. Hij heeft een leven achter de rug waar hij erg veel moeite mee had. Ruim een half jaar geleden heeft hij zich bekeerd en kreeg een verlangen om gedoopt te worden in water en Geest. Hij had een wereld aan vragen! uiteindelijk leidde het er toe dat hij zich wilde laten dopen. We hebben een afspraak gemaakt en hem in de Oude Rijn gedoopt op grond van zijn getuigenis. Vervolgens gedoopt met de Heilige

Tekst Steen voor brood

God geeft goede gaven!

Geest! Het was een geweldig moment! ’s Avonds app-te hij me of ik zeker wist dat hij gedoopt was met de Heilige Geest, omdat hij nog niet in tongen kon bidden. Ik had hem verzekerd dat hij in de HG was gedoopt. Jezus zegt immers; “Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede

gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden? (Lukas 11: 10

Whatsapp Bram

Tranen van blijdschap!

t/m 13) Tien minuten later stuurt hij me een berichtje! “HANS. Ik ging hartstochtelijk bidden en sprak in tongen!”  Wow! Hoe mooi is dat! God is trouw en zijn Woord is waarheid! Het mooie van discipelschap is, dat hij a.s. vrijdag een meisje van dezelfde leeftijd gaat dopen! Dit is wat de Bijbel ons leert! Wat denken jullie hoe het gegaan is met de 3000 bekeerlingen uit Handelingen Hfst. 2? Ik geloof dat de pasgedoopten de anderen doopten! Een sneeuwbaleffect! Dat is hoe ik het graag zie!

Kickstartweekend Vlissingen.

Vorig weekend een “Kickstart” seminar gehad in Vlissingen! Het was een geweldig Vlissingen autoweekend waarin we onderwijs gegeven hebben aan ca. 50 mensen, uit verschillende gemeenten en mochten kickstarten! De mensen die gekickstart zijn, zijn gelijk door gegaan met het brengen van het blijde evangelie van het koninkrijk Gods! Vol passie zijn ze bezig en hebben alweer plannen om een vervolg er aan te geven! Weer een flinke groep kickstarten. Vlissingen en Middelburg…. bereidt je er maar op voor! Een heel bijzonder moment was dat we een joodse man, Ja’akov genaamd, hebben gedoopt. Op achttienjarige Vlissingen5leeftijd heeft hij zich laten dopen. Maar heeft gewoon weer zijn oude leven opgepakt en alles gedaan wat God verboden heeft! Hij heeft zich daar op latere leeftijd van bekeerd en vroeg zich dus af of hij opnieuw gedoopt moest worden. Aangezien de Bijbel zegt; “Bekeer je en laat je dopen”, hebben we geadviseerd om dit toch opnieuw te laten doen. Immers de eerste doop heeft geen enkele betekenis voor hem gehad! We hebben hem gedoopt, vrij gezet en gedoopt met de Heilige Geest. Een paar dagen later hoorden we van zijn vrouw, dat zij een heel andere man had gekregen! Zie wat een krachtig werk de Heilige Geest doet in levens van mensen! Halleluja!

Kickstart Apeldoorn.
Apeldoorn Kickstart

In vuur en vlam voor Jezus!

Afgelopen weekend hebben we (Hidde Akkerman en ik) een familie gekickstart in Apeldoorn. ’s Morgens wat onderwijs gegeven en ’s middags de straat op gegaan. Het was een mooie dag, verschillende genezingen gezien en mensen mogen vertellen van de Heer Jezus. Degene die we mochten kickstarten komen allemaal uit een gereformeerde gemeente. Hebben zich bijna allemaal laten dopen en staan in vuur en vlam voor Jezus! God gaat nog een groot werk doen door deze mensen!

Paasdagen.

Met de paasdagen zijn we gezellig bij elkaarfamiliediner geweest met alle kinderen en P60327-152750 (1)kleinkinderen. Het was een prachtige dag waar we van elkaar mochten genieten! Samen een smakelijke maaltijd gehad, een heerlijk stuk gelopen in de schitterende natuur direct achter ons huis! Het was genieten!

 

 

 

 

 

 

Jezus volgen op Twitter?

Jezus volgen!

Het volgen van Jezus, dat is wat me de laatste tijd bezig heeft gehouden. Op welke manier volg ik Jezus? Er zijn miljoenen mensen die zeggen Jezus te volgen, maar is dat wel het volgen wat Jezus bedoelt? Wat verteld de Bijbel daarover? In de Bijbel zie je dat men Jezus om verschillende redenen volgt. Zo laten meerdere verhalen zien dat er massa’s mensen waren die Jezus volgden om de wonderen die hij verrichtte.

 

Jezus geneest

Jezus volgen om de wonderen die Hij verrichtte.

Zoals in Johannes 6:2 staat beschreven: “En Hem volgde een grote schare, omdat zij de tekenen zagen, die Hij aan de zieken verrichtte.” Je mag rustig stellen dat de mensen er versteld van stonden van wat Jezus zoal deed. Het was geen enkeling die genezen werd. Tot ver in Syrië bereikte de mensen het nieuws over de wonderen die Jezus allemaal verrichtte! De mensen kwamen van alle kanten, van heinde en ver en brachten ze zieke mensen bij Jezus. En wat deed Jezus? Hij genas ze allemaal! “Mattheüs 4:24 Het nieuws over Zijn daden ging door het hele land en bereikte zelfs heel Syrië. Van alle kanten werden ernstig zieke mensen bij Hem gebracht. Sommigen hadden boze geesten, anderen leden aan vallende ziekte. Weer anderen waren verlamd. Maar wat zij ook hadden, Hij genas hen allemaal.” Ook waren er mensen die Jezus volgden om er letterlijk en figuurlijk beter van te worden. Zo verteld een verhaal dat de mensen zo dicht mogelijk bij Jezus wilden komen, omdat er kracht van Hem uitging. Één enkele aanraking was genoeg om genezing te ontvangen! In Lucas 17:11 t/m 19 staat een verhaal van 10 melaatse mannen. Ze smeekten Jezus “Meester, heb medelijden met ons!” Jezus gaf ze opdracht om naar de priester te gaan om te laten zien dat ze genezen waren. Onderweg naar de tempel zagen ze tot hun grote verbazing dat er genezing plaats vond! En wat gebeurde er….? Er was

Jezus en de broden

Jezus volgen vanwege de broden die ze gegeten hadden

maar één die terug ging naar Jezus. Juichend van blijdschap kwam hij Jezus tegemoet en zei: “Wat is God goed! Ik ben genezen!” Uit dankbaarheid viel hij languit voor Jezus neer, met zijn hoofd in het stof! Waar waren de andere negen? Ze hebben er blijkbaar alleen maar hun eigen voordeel uit willen halen. Dat was hun wel genoeg! Zo waren er ook drommen mensen die Jezus alleen maar volgden vanwege de broden die Jezus vermenigvuldigde en waarvan zij, totdat ze helemaal verzadigd waren, gegeten hadden. Jezus sprak hun daarop aan!

 

Hoe kunnen we dit plaatsen in deze tijd?
share_1454657802955

De grote opdracht!

Vandaag de dag zijn er ook genoeg mensen die een ervaring met God hebben gehad! Als we gaan evangeliseren op straat komt het ook regelmatig voor dat we voor mensen mogen bidden om genezing en er zijn nog al wat die dan ook genezing ontvangen. Vervolgens willen we graag vertellen dat Jezus veel meer gedaan heeft dan alleen dat! We willen ze wijzen op het offer van Jezus! Hij wil ons bevrijden van zonde en ons in het reine met God brengen! Dat ze tot discipelen van Jezus gemaakt worden!

Toch zijn er dan mensen die ondanks dat er er wonder aan hun gebeurd is, daar niets van willen weten. Een voorbeeld? Ik heb ruim een jaar geleden een keer gebeden voor een vrouw in een scootmobiel. Ze kon nog niet een halve minuut in de stoel zitten of ze moest zich weer verzetten, anders verging ze van de rugpijn! Ze had kunstknieën, kon maar een paar meter lopen vanwege de pijn die ze dan kreeg. Na gebed was dat allemaal verdwenen. Ze was totaal overrompeld door wat er gebeurde. Ik had haar nummer gekregen en probeerde haar een tijdje daarna te bereiken. Ze nam niet op. Toen ik een paar maand later haar belde via mijn vaste telefoon nam ze op! (nummerherkenning?) Enfin…., ik vroeg hoe het met haar ging. Het ging goed met haar zei ze. Ik wilde haar daarna uitleggen dat Jezus veel meer wil doen, dan haar alleen genezen. Hij wil ook genezing van de ziel geven. Maar kreeg zelfs de kans niet daartoe! Ze zei: “Het maakt me niet uit wie mij genezen heeft, of Jezus of jij dat nu gedaan hebt…! Einde gesprek….! Negen van de tien kwamen niet terug!

Jezus volgen op Twitter of Facebook!

Twitter

Jezus volgen op Twitter?

Ook wij als gelovigen volgen Jezus op de voet. We verslinden allerlei boeken met verhalen van mensen die uitgestapt zijn in geloof en de meest fantastische wonderlijk dingen beleefd hebben. We zijn diep onder de indruk. Ik denk als Jezus nu zou leven, zouden we Hem zeker volgen op Facebook of Twitter. Waarschijnlijk zou Hij zelf hands-lifted-in-worshipgeen account hebben, maar de omstanders zouden het ene wonder na de andere plaatsen! We lezen stapels boeken over de wederkomst van Christus, de eindtijd, onderwijs en het leven met Jezus. Allemaal prachtige en leerzame boeken en goed om te lezen! We gaan elke zondag naar de kerk en prijzen de Heer en horen een inspirerende preek. En heel veel van die mensen zullen zeggen: ik ben een discipel van Jezus. Maar de vraag die bij me opkomt is…., volgen we daarmee Jezus?

De graankorrel in de aarde!

th (1)

De Bijbel geeft antwoord!

Om die vraag te beantwoorden moeten we natuurlijk terug gaan naar de Bijbel en lezen wat Jezus zelf daarvan zegt! Hier valt natuurlijk veel over te zeggen. Maar ik hoop dat ik dit wat duidelijk kan maken met een voorval in de Bijbel waarin een paar grieken bij Filippus, een discipel van Jezus, kwamen en hem vroegen: “Wij willen Jezus wel zien!” (Johannes 12:20 t/m 29). Filippus vertelde dat aan Andreas en samen gingen ze naar Jezus. Ik

1 grain-of-wheat-pan-foto

Niet in de grond betekent geen vrucht!

neem aan, dat ze vol enthousiasme bij Jezus kwamen om Hem het nieuws te vertellen! Maar het valt me op dat Jezus een opmerkelijk antwoord geeft! Tegen de verwachting in zegt Hij niet…“laat ze maar komen en een tijdje meelopen.”  Zodat ze kunnen zien en ervaren wie Jezus is. Ze hadden de wonderen kunnen zien die Hij gedaan zou hebben. Maar dat gebeurde niet! Let op! Hij zegt…: “Het is nu zover dat Ik de hoogste eer en heerlijkheid zal ontvangen. Wat ik jullie zeg is de waarheid: Een tarwekorrel moet in de aarde vallen en sterven; anders blijft het gewoon een graankorrel!” Wat hier gezegd wordt heeft alle logica in zich…., maar in de context moeten we ons toch even achter de

lightstock_65946_small_user_179504

Gespijkerd aan het hout!

oren krabben! Wat bedoeld Hij daar nu mee?! Hij vervolgd te zeggen: “Als zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wie zijn leven liefheeft, raakt het kwijt. Maar wie zijn leven in deze wereld niet liefheeft, krijgt eeuwig leven!” Hij vergelijkt dus het leven met een graankorrel! En in eerste instantie doelt Hij op het leven wat Hij zelf zou afleggen, door zich te laten spijkeren aan een kruis. Hij moest sterven, begraven worden en op de derde dag weer opstaan. Dit alles om vrucht te dragen voor God de Vader. Het was dus totale overgave aan de opdracht die Hij gekregen had van de

P60205-123945

Hij werd angstig!

Vader! En dat moment was heel dichtbij gekomen! En met dat Hij dit overdenkt, weet Hij wat Hem allemaal zou overkomen en zegt dan: “Ik ben erg bang en weet niet wat ik moet zeggen. Moet ik zeggen ‘Vader bevrijd Mij van wat Mij te wachten staat’? Nee! Want juist daarvoor ben ik gekomen! Vader verheerlijk uw naam!Hij was gekomen in opdracht van de Vader, opdat de naam van de Vader verheerlijkt zou worden!

 

Maar nu kom ik tot het punt wat ik duidelijk wil maken…, want het gaat nog steeds om het antwoord van Jezus op de vraag; “Wij willen Jezus wel zien”!  In eerste instantie doelde Hij op Zijn te volbrengen werk. Maar in tweede instantie doelde Hij op Zijn Discipelen, ofwel op ons als gelovigen.

Want Hij zegt tussendoor…“Als iemand mij wil dienen zal hij Mij moeten volgen!

th (3)

Dienen is Jezus volgen!

En waar Ik ben, zal ook mijn dienaar zijn! En als iemand Mij dient, de Vader zal Hem eren”. Jezus staat op het punt om overgeleverd te worden aan zijn tegenstanders. En draagt Zijn discipelen op om Hem te dienen, wat alleen kan door Hem te volgen! Hij geeft in feite het stokje door aan zijn discipelen en dus ook aan ons als dienaren van Hem. Hij wijst hun op hun verantwoordelijkheid. Voor hun is het ook mogelijk om Jezus te laten zien! Immers als we Jezus volgen, zal Hij door ons heen zichtbaar worden.

Er was eens een keer en straatprediker die met veel enthousiasme vertelde wie Jezus was. Zijn goedheid en liefde. De zorg voor andere mensen de wonderen die Hij verrichtte. Plotseling riep iemand uit het publiek: “die man waar jij het over hebt, die ken ik! Hij woont bij ons in de straat!” Duidelijk een volgeling van Jezus dus!

th (2)

Als de graankorrel in de aarde valt.

Ook in deze tijd zal Jezus gezien worden als wij Hem werkelijk dienen! Dat volgen van Jezus uit zich in het sterven aan ons zelf. Mijn eigen ik moet sterven. Net als een graankorrel die in de aarde valt. Als we aan ons zelf willen sterven, zal ook daarin de Vader in de Zoon verheerlijkt (gezien) worden! Betekent dat wij dan ook aan een kruis moeten sterven? Nee…. Jezus maakt dat duidelijk in Johannes 13:36 t/m 38. Hij had een uniek werk te volbrengen. Die niemand anders kon doen , dan hij alleen! Voor de rest horen we Hem dus te volgen en te doen wat Hij ook gedaan heeft. We kunnen hieruit concluderen dat Jezus volgen niet betekent dat we alles bijhouden welke werken Hij gedaan heeft. Op zich kunnen we daardoor aangemoedigd worden. Maar als het niet daadwerkelijk leidt tot het volgen van Jezus is het zinloos!

Dadelpit_2000 jaar ontkiemt

De graankorrel moet vallen!

Als de graankorrel niet in de aarde valt draagt het geen vrucht. Ik las ooit een keer een klein stukje in een krant over een 2000 jaar oude pit van een dadelpalm, die gevonden was tijdens een arheologische vondst. Deze pit heeft men blijkbaar ‘gezaaid’ en is tot ontkieming gekomen. Dat is een mooi beeld van een graankorrel. Zolang het niet in de aarde valt, komt het niet tot groei en zal het geen vrucht dragen! Als Jezus tot nu toe geleefd had en niet was gestorven dan had dat geen vrucht gegeven. Zolang wij niet ‘in de aarde willen vallen‘ en sterven aan ons zelf dragen we geen vrucht!

In de aarde!

Graankorrel in de aarde bewerkt

Een lege huls!

Ik heb ooit een keer een volgroeide korenhalm uit de grond getrokken om te kijken of er nog iets zichtbaar was van de oorspronkelijke graankorrel. Ik was best wel een beetje verbaasd! De korrel was nog steeds zichtbaar maar was niet meer dan een lege huls waardoor de wortels van de plant groeiden. Deze graankorrel werd in de aarde gestopt. Het begon te ontkiemen en het duurde een aantal maanden voordat de halm volgroeid met een share_1455099143045maximum aan vrucht! Dat speelde zich af boven de grond, maar zelf is het al die tijd in de donkere aarde geweest. Het werd niet gezien. Dit geeft  een prachtig beeld van een volgeling van Jezus. Veelal wordt het niet gezien. Het zwoegt en het ploetert geeft zichzelf helemaal leeg, offert zich op! Met als resultaat….? De vruchten.

Is Jezus zichtbaar door ons heen?

Gods zegen!

Jezus werd één van ons!

God de schepper en Zijn schepsel.

In het begin schiep God de hemel en de aarde en alles wat daarop is! Het meest bijzondere daarin is dat Hij de mens schiep naar zijn beeld. De mens kreeg daarmee een eigen wil om wel of niet te gehoorzamen aan God. De mens leefde in volle harmonie met God, totdat er een ‘kink in de kabel’ kwam! Hij had de mens gewaarschuwd: “Je mag van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven.” De mens was ongehoorzaam en at van de vrucht. Ze zondigden tegen God! Het gevolg daarvan is dat alle mensen in zonde geboren zijn. Het laat zich duidelijk zien in de

wrongwayklein

De verkeerde weg!

wereld. In de Bijbel staat: “Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. Er is niemand verstandig. Er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd; zij zijn met elkaar de verkeerde weg 0p gegaan! Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. De mensen slaan walgelijke, gemene taal uit. Zij gebruiken hun tong voor leugen en bedrog. Hun lippen spuwen dodelijk gif.  Hun mond is vol vloeken en hatelijkheden. Zij staan meteen klaar om te doden; waar zij geweest zijn, laten zij een spoor van verwoesting en ellende achter. Zij weten niet hoe zij in vrede moeten leven. Zij houden geen rekening met God. Van enig ontzag voor Hem is geen sprake.”

Dit alles maakt dat alle mensen verloren zijn, vanwege hun zonden!

Romeinen 3:23 t/m 25

Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen (zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend) omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft  Jezus Christus gegeven als verzoeningsoffer. Door Zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God heeft namelijk de zonden die eerder gepleegd waren, verdragen om uiteindelijk (in deze tijd) te laten zien hoe rechtvaardig Hij is. Ook als blijkt dat Hij ieder mens, die door geloof bij Jezus hoort, in ere herstelt.

Jezus werd één van ons!

Onderstaand filmpje laat duidelijk zien wat hierboven is verwoord! Het spreekt voor zich!

Wat een verschil!

De afgelopen tijd zijn we verschillende keren op straat geweest om het goede nieuws aan de mensen te vertellen. Soms zijn we met z’n drieën (Geralda, Johan en ik) soms met z’n tweeën en één keer alleen geweest. De ervaringen waren per dag heel P60123-141332verschillend. Het kan zijn dat je een paar uur loopt en veel afwijzingen krijgt en enkele gesprekken voert. Een andere keer ontmoeten we mensen waarvoor we mogen bidden en vervolgens het Evangelie uitleggen. Ook zijn erbij waar we spontaan met in gesprek komen. Zo spraken we vorige week zaterdag twee Arabische mannen. De één had last van z’n knie en de andere had al lange tijd pijn in de buikstreek we hebben voor beide gebeden en de pijn ging weg. Een grappig detail was, dat de man met de de pijnlijke buik, zag dat we de hand op de zere plek (knie) legden. (alhoewel het ook op een andere manier kan!) Toen ik vroeg of ik voor hem mocht bidden trok hij zijn trui omhoog om zodoende mijn hand op zijn pijnlijke buik kon leggen! Hahaha, ik wordt blij van deze eenvoud en openheid. Ook konden we op een ontspannende manier vertellen dat Isa de enige weg is tot God!

Zo sprak Johan een jonge man met krukken die zijn voet had verbrijzeld en er veel pijn aan had. Hij geloofde ook dat Jezus kan genezen. Er werd voor hem gebeden en toch verbaasd als ie was…., de pijn was weg! Prijs God!  Het voelde bij hem alsof hij erop kon staan maar durfde niet omdat hij stukken ‘cement’ in zijn botten had dat nog niet volkomen was uitgehard. We hebben hem geadviseerd naar de behandelend arts te gaan om een bevestiging van de genezing te krijgen. Verder hebben we verschillende mensen kunnen vertellen dat er verlossing en bevrijding is door Jezus Christus!

Omzien naar wezen en weduwen!

Vluchtelingen+boot+middellandse+zeeDeze week ben ik ook alleen op pad geweest. Heel veel mensen aangesproken. Een paar goede gesprekken gehad maar ook wel afwijzing. Op het laatst sprak ik twee christenen uit Eritrea. Ze vertelden hun verhaal, hoe ze hun land zijn ontvlucht. Het was een triest en aangrijpend verhaal. Maandenlang onderweg geweest. De tocht over zee… De vrouw heeft haar man en kind moeten achterlaten. De man zijn vrouw en 4! kinderen. Ik vraag me soms af hoe een mens zo ver kan

P60130-093815

Doet recht aan de wees en weduwe!

gaan om zulke beslissingen te nemen. Ik heb voor hun en hun gezin gebeden….. het was een heftig moment! Ze vroegen, bijna smekend, aan me om dagelijks voor hun te bidden. Ik heb beloofd dit te doen. (Fitsum en Regat!) Ik heb ze een visitekaartje mee gegeven zodat ze door kunnen geven hoe het met ze gaat, of voor eventuele hulp! De Bijbel zegt ons in Jakobus 1:27: “De christen die zuiver is en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood. Hoe slecht en vuil de wereld ook is, hij zal zuiver blijven.”

Kickstart.

Gisteren met Henk Hoekman op pad geweest in Meppel. Deze broeder heeft een diep verlangen om mensen bij Jezus te brengen, maar had tot nog toe minimaal ervaring dat bidden voor zieke mensen een geweldige uitwerking heeft en deuren opent voor een goed gesprek! Er is met elkaar best wel wat gebeurd. Ik was zelf onder de indruk hoe er per dag zulke grote verschillen kunnen zijn!

Bemoediging!
valstrik_2

Angst is een valstrik!

Ik moet zeggen dat ik een beetje ontmoedigd was door de vorige dag. Veel moeite gedaan en weinig resultaat? Het drukte op me…. maar gisteravond werd ik bemoedigd door een preek waarin de volgende tekst me raakte! “Angst voor mensen is een valstrik, maar wie op God vertrouwt is onaantastbaar!” (Spreuken 29:25) Inderdaad angst of vrees voor mensen kan je verlammen! Vooral als je ‘alleen’ bent!  (hoewel nooit alleen!) Maar als je staat in het vertrouwen op God en in zijn kracht, dan ervaar je vrijmoedigheid. En ik heb het duidelijk ervaren! God geeft kracht, vrijmoedigheid, rust en nog veel meer!

 

We hebben veel mensen (aan)gesproken! Maar ik beperk me tot het eerste en het laatste gesprek waarbij we ook mochten bidden voor deze personen.

Tranen van blijdschap!

We ontmoeten twee dames die allebei verpleegster bleken te zijn. De één had veel last van de nek. We vroegen op de schaal van 0 tot 10 hoe erg de pijn was. De vraag die we stelden konden ze professioneel beantwoorden, het was een 7. Dus een behoorlijk hoge score! Voor het eerst in zijn traanleven bad Henk, zomaar voor iemand op straat, een kort gebed! Wat er daarna gebeurde…… De pijn was in in één keer weg! Alle bewegingen konden pijnloos gemaakt worden. Voor beide  dames was het een bijzondere gewaarwording. Tranen van blijdschap en verbazing, biggelden over de wangen! “Ik geloof ook zei de dame, maar dit?” Blijkbaar heeft ze nooit geweten dat dit mogelijk was. We hebben ze aangemoedigd om verder te onderzoeken wat het is om ook echt en discipel van Jezus te zijn en hun wat informatie meegegeven! God gaat z’n werk verder doen!

Een dame uit een moslim gezin.

Op een gegeven moment kregen we het koud…. en besloten naar huis te gaan. We spraken evenzo goed toch nog twee jonge dames aan. De één had last van pijnlijke benen, knieën, spieren e.d. We stuurden de pijn weg in de naam van Jezus en de pijn verdween! We kwamen daarna in gesprek over het bestaan van God e.d. Een van de dames was opgegroeid in een moslim gezin. Ze geloofde in het bestaan van God, maar wist ook dat de islam geen weg is die naar God leidt. We mochten haar wijzen op Jezus de enige Middelaar tussen God en mens. We kregen alle tijd om e.e.a. uit te leggen…, waarom, waarvoor en waartoe! Tot slot mochten we voor ze bidden dat de Heilige Geest ze wil overtuigen wie Jezus is! God doet inmiddels een geweldig werk onder de Moslims!

Wees allemaal gezegend!

 

Miljoenen Moslims in Nigeria komen  tot bekering!

God voorziet!

Ik wil graag iets met u delen. Ik was de afgelopen dagen wat aan het mijmeren, over allerlei dingen die ik heb meegemaakt tijdens de periode als landmeter. Er komen dan allerlei herinneringen naar boven, spannende, levensbedreigende, gevaarlijke, maar ook vaak leuke momenten. Ik voel (ervaar) dan opnieuw weer de spanning, angst en vaak ontzettend veel plezier!

Werken op het Wad.

img181

Een enorme spuitlans.

img182

Geul graven met kranen.

Het is al flink wat jaren geleden dat ik als hydrograaf werkzaam was op de Waddenzee. Er moest een waterleiding aangelegd worden tussen Holwerd en Ameland. Het waren lange dagen en hele onregelmatige werktijden. Tijdens eb moesten we de aslijn van de te leggen leiding uitzetten, tijdens vloed werd met een enorme spuitlans de geul gespoten en gelijktijdig werd de leiding er ingelaten. Deze techniek kon alleen toegepast worden op de plaatsten waar tijdens de vloed voldoende water stond om het legschip drijvende te houden. Daar waar dat niet kon, werd naderhand met kranen een geul gegraven en de leiding daar ingelegd.

Dit bord kan ons misschien wel van pas komen!
Foto wad.

Niemand in de verste verte!

Aan het eind van het hele project, toen de aannemer met al het materiaal al was vertrokken, moest ik samen met m’n meetassistent een laatste stukje leiding inmeten op de kwelders bij Holwerd. Circa 2 kilometer uit de kust was nog een stuk leiding in een gegraven geul gelegd en vervolgens weer toegedekt met aarde. We moesten er voor zorgen dat we tijdens laag water de meting konden uitvoeren. Bij hoog water zou er circa 70 cm water staan. Gekleed met een waadbroek, regenjas en bepakt animaatjes-verkeersborden-26576met instrumentarium liepen we over de dijk richting het wad. Met dat we de dijk wilden oversteken zag ik een verkeersbord, “verboden voor alle verkeer” liggen. Ik zeg tegen m’n meetassistent; ‘dit bord kunnen we misschien nog wel gebruiken’. We hebben er een touwtje aangeknoopt en achter ons aangesleept richting de werkplek. Het was een eind baggeren door de drek van de kwelders.

 

Vast gezogen in de modder!
img180

In betere omstandigheden.

Op de plek aangekomen moesten we met een prikstang in de bodem prikken om te bepalen waar precies de leiding lag. Op een gegeven moment zakte mijn collega in de modder weg. Eerst tot aan de knieën. Hij probeerde eruit te komen, maar de modder zoog hem vast! Des te meer hij probeerde zich eruit te wurmen, des te verder zakte hij weg in de blubber. Het ging allemaal zo lang door, dat de situatie penibel werd, hij zakte tot aan z’n kin weg! Ik kon niet bij hem komen, want dan zouden we beide in die situatie terecht komen. Toch was ik de enige die hem kon helpen. Geen telefoon of radio, alleen wij tweeën eenzaam op het wad! Het tij was al gekeerd en we zagen het water, op afstand, al langzaam op ons af komen! Tussentijds had ik geprobeerd het verkeersbord wat naar hem toe schuiven en er op te klauteren. Ik zou immers door dat bord wat extra draagkracht kunnen creëren. Het ging allemaal heel moeizaam en de tijd begon echt te dringen. Zodanig dat mijn collega angstig werd

UIt de modder getrokken

De blubber tot aan de oren!

en in paniek raakte en dus nog verder weg zakte! Voor het eerst in mijn leven zag ik doodsangst in de ogen van iemand. Op dat bord klauteren was geen optie meer, dat lukte gewoon niet. Dus stapte ik, rekening houdend, dat ik vaste grond onder mijn voeten hield, met dat bord voor me uit naar hem toe. Door het grote draagvlak van het bord had ik extra steun. Uiteindelijk kon ik de hand van m’n collega pakken. Met de extra steun die ik had van het bord en de vaste bodem onder mijn voeten, kon ik wat meer kracht zetten en hem heel langzaam, stukje bij beetje naar mij toe trekken. Uiteindelijk lukte het ons net op tijd weer los te komen.

 

Voorzienigheid!

Achteraf vraag ik me wel eens af, wat er gebeurd zou zijn als ik dat bord niet had meegenomen? Zonder dat bord zou ik onvoldoende steun hebben gehad om mijn collega uit de modder te trekken. Hulp halen was ook geen optie. Want in de wijde omgeving was geen mens te bekennen! Het zou absoluut te veel tijd vergen. Het water kwam op en 20 cm water was voldoende om mijn collega te doen verdrinken! Ik zie het echt als een voorzienigheid van God dat we op de plek waar we de dijk overstaken dat bord zagen liggen! Ik heb in al die veertig jaar niet meer zo ’n bord langs de weg zien liggen! God is goed!

Een andere vraag….

Had mijn collega zichzelf kunnen redden uit deze benarde situatie? Het antwoord is duidelijk nee! Des te meer hij pogingen deed om zich te ontworstelen uit de modder, des te verder zakte hij weg in diepte….. de enige manier om er uit te komen was hulp van buitenaf!

Het doet me ergens anders aan denken! In de Bijbel staat ook van iemand geschreven dat Hij gezonken was in grondeloze modder, waar je niet kunt staan. zelf zo diep dat hij kopje onder ging. Die persoon is niemand minder dan Jezus, Zoon van God! Ik ben zelf ooit een keer van de verdrinkingsdood gered en weet hoe het voelt als je onder water bent en naar adem snakt. Het maakt je benauwd. Je slaat om je heen en je ziet geen uitweg! Deze profetische woorden in psalm 62 beschrijven het zelfde gevoel! Jezus heeft het allemaal ervaren. De vraag is… waarom?

De mens in de macht van de zonde.
Aarde vauit Heelal

God sprak en het was er!

Toen God de Hemel en de aarde schiep, was het op de zesde dag dat Hij de mens maakte. Hij maakte hen naar het evenbeeld van Hemzelf en de mens leefde in volledige harmonie met God. Hij maakte de mens zodanig, dat hij volledige vrijheid had om eigen keuzes te maken. Dus een mens is geen robot die bestuurd wordt door God, maar kan zelf ervoor kiezen God lief te hebben, te gehoorzamen of niet. God had één gebod gegeven. In de hof stond een boom, waarvan ze de vrucht niet mochten eten. Als ze dat wel deden zouden ze sterven. De mens besloot om niet te gehoorzamen en ging in feite z’n eigen weg! De relatie tussen God en mens werd verbroken door ongehoorzaamheid aan God. Ze keerden God de rug toe en gingen hun eigen gang. Ze werden zelfzuchtig en

Eenzaamheid

Kijk eens naar jezelf

dachten het zelf te kunnen regelen. Door deze beslissing hebben wij een zondige natuur ontvangen. En inderdaad…. je hoeft maar om je heen te kijken en we zien het overal. En als we naar onszelf kijken en eerlijk zijn….? Zijn we in meer of mindere mate allemaal niet zelfzuchtig, leugenachtig, bedriegers, dieven enzovoort? Het gevolg van dit alles is dat we moeten sterven en in de bijbel staat dat we daarna zullen worden geoordeeld. Zonder Jezus zal dat leiden tot de hel! Het lijkt een uitzichtloze situatie die we zelf hebben veroorzaakt! Ver van God verwijderd! Je zou kunnen zeggen dat we zo onze eigen modderpoel gecreëerd hebben!

 

Bestaat God?

Ellende in de wereld.

Sneeuwkristal2

God laat zich zien in de schepping!

Er zijn mensen die interesseert het niet, omdat ze niet geloven dat God bestaat. Ik kom vaak mensen op straat tegen die zeggen “Ik heb hem nog nooit gezien!” of “als er dan een God is, waarom is er dan zoveel ellende op de wereld!”  Let op! God heeft gezegd: “Heb je naaste net zo lief als jezelf!” Stel dat iedereen dat zou doen? Zou er dan ellende op de wereld zijn? Hieruit blijkt weer de ongehoorzaamheid aan God. De andere reden ‘ik heb hem nog nooit gezien?’ Het mag toch duidelijk zijn, dat als je iemand niet ziet, dat hij ook niet zou bestaan? Het kan zijn dat je iemand ontmoet waarover je al veel gehoord hebt! Tijdens zo’n bezoek kom je tot ontdekking wat voor persoon dat is. Zo is het ook met God. Je kunt een ontmoeting met God hebben en ontdekking wie hij is! God laat zich zien in zijn schepping! Ooit wel eens gelet op bijvoorbeeld de vorm van een ijskristal? Net als alle miljarden mensen, is er niet één gelijk! Ik zou evenzo goed duizenden andere voorbeelden kunnen  noemen, die de grootheid van God laten zien! In de Bijbel staat dat God zich zichtbaar maakt in Zijn schepping. God zegt ook, dat als je Hem zoekt, Hij zich laat vinden. God is geen speld in een hooiberg! Het is zelfs zo, dat God jou zoekt! De vraag is; hoe heeft God daar blijk van gegeven?

 

God gaf Zijn Zoon!
van God af gekeerd

God afwijzen.

Ondanks het feit dat we God de rug toegekeerd hebben, we het totaal verbeurd hebben en we onze eigen modderpoel gecreëerd hebben, deed God iets heel bijzonders! Hij stuurde Jezus Zijn zoon naar deze aarde. Hij werd geboren als mens en werd dus net zo als één van ons. Hij leefde als volmaakt persoon en deed precies wat God de Vader van Hem verwachtte. Hij voorzag de mensen van eten als het nodig was. Hij genas de verlamden, kreupelen, blinden, doven en noem maar op! Hij had zijn naaste even lief als zichzelf. Ondanks dit feit, hadden veel mensen toch een hekel aan Hem, omdat hij ook iemand was die niet om de waarheid heen draaide. Hij bracht aan het licht wat verborgen was! Dat leidde ertoe dat Hij, in feite onterecht werd Jezus kruisveroordeeld en de zwaarste straf kreeg die er maar denkbaar was. Hij werd daarom mishandeld, geslagen geschopt, gegeseld tot bloedens toe, als een moordenaar aan een kruis gespijkerd. Hij werd als onschuldige schuldig gemaakt, beladen met zonde die Hij niet gedaan had. En God liet het allemaal gebeuren. Het was in het verre verleden allemaal al voorspeld. God wilde dat hij de zonde van de wereld zou dragen. In feite werd hij beladen met onze zonden!

Hij kwam bij ons in de blubber staan.
helpende hand

Grijp die hand!

Het mooie van alles is dat God een middel gaf waardoor wij bevrijd kunnen worden van onze zonden en vergeving kunnen ontvangen. Nu weet ik dat elk voorbeeld tekort schiet, met betrekking tot het werk wat Jezus heeft gedaan. Maar soms kan een voorbeeld dat begrijpelijker maken. Toen mijn collega in de drek was weggezonken was er op dat moment maar één middel om hem te bevrijden uit zijn benarde situatie. Ik moest zelf naar hem toekomen om hem er uit te trekken! Ik moest me vuil maken, in de drek te gaan staan. Zo kwam ook Jezus naar ons toe en ging naast ons in de blubber staan. Hij werd bevuild met met onze zonden. Hij was het enige middel om ons te bevrijden en weer terug te brengen tot God. Mijn collega moest mijn hand vastgrijpen zodat ik hem er uit kon trekken! Als je bevrijdt wil worden uit de drek van de zonde, dan mag je weten dat Jezus jou de reddende hand aanbied. Hij is de enige die je kan bevrijden. Alle mensen bevinden zich in feite in de zelfde situatie en kunnen zichzelf niet bevrijden. Jezus kwam van buitenaf en kwam naast je staan en strekt zijn hand naar je uit!

Pak die hand!

Als je dat wel zou willen, pak dan die hand vast! Het is een stap van geloof. Petrus sprak tot de menigte en zei: bekeer je van je zonden en laat je dopen, opdat je vergeving van zonden mag ontvangen! Het bloed van Jezus reinigt ons van zonden! Je kunt die hand aanpakken door het volgende gebed met je hele hart uit te spreken:

vergevingHere God, ik erken dat ik gezondigd heb en mijzelf in deze drek van zonde heb gemanoeuvreerd. Ik heb vergeving nodig. Ik geloof dat Jezus Christus in mijn plaats stierf, dat Hij de straf van mijn zonden aan het kruis op zich nam. Ik wil mijn zonden aan U belijden, mij daarvan bekeren en laten dopen! Ik grijp met beide handen de verlossing aan die Jezus mij aanbiedt. Ik geef me volkomen over aan U, Heer Jezus. Ik wil U liefhebben, volgen en gehoorzamen. Wilt U mij vullen met de heilige Geest om mij te helpen een volgeling van Jezus te worden? Dank U Heer, dat U mijn gebed verhoort. In Jezus naam. 

God heeft voorzien!

Straatevangelisatie.

Vandaag samen met Johan het goede nieuws verteld aan de mensen. We hebben veel afwijzing gehad. Maar ook een paar heel goede gesprekken. Twee jonge mannen waarvan één last had van zijn rug. We mochten voor hem bidden en hij ervoer een duidelijke verbetering. Daarna hebben we uitgebreid met hun kunnen spreken over het evangelie. Wat we

kloof

Jezus middelaar.

vaak merken dat mensen afgeknapt zijn op religie en soms is dat onterecht maar dikwijls terecht. We mochten hen, onder grote belangstelling, vertellen dat het niet gaat om religie maar om Jezus de middelaar tussen God en mens. Ze waren zichtbaar blij dat ze dit hoorden en hebben hun een Johannes Evangelie meegegeven en de traktaat ‘Er is een weg naar God’. Na een half uurtje hebben ze nog uitgenodigd om samen ergens een kopje koffie te drinken. Daar konden ze niet op ingaan omdat één van hun de bus moest halen. We houden deze belofte in gedachten….. “Wie karig zaait, zal karig oogsten wie veelvuldig zaait zal veelvuldig oogsten!” De Heer zegent u!

Straatevangelisatie

Gisteren zijn we met een paar mensen  (Geralda, Johan en ik) in Emmen geweest om daar het goede nieuws aan de mensen te vertellen. We lopen dan wat door het centrum en spreken willekeurig  mensen aan en vragen of ze misschien iets hebben waarvoor we kunnen bidden. Soms komt het daardoor tot een gesprek of kunnen we voor mensen bidden.

Zoals altijd, zijn er een paar voorvallen die bijzondere indruk maken. We ontmoetten een man en vrouw. De man had al lange tijd iets met zijn maag en dat gaf hem vaak een heel benauwd gevoel. Hij vroeg of het ook geld kostte als ik voor hem ging bidden! Uiteraard is dat niet het geval. Jezus zegt: “Jullie hebben het voor niets ontvangen, geef het voor niets!” Na voor hem gebeden te hebben was het benauwde gevoel in z’n maag verdwenen. We kwamen tot een bijzonder open gesprek. Ze hadden vragen over verschijningen van de overleden man van de vrouw en waren daar angstig over. Ze waren al bij een medium voor informatie geweest. Ik heb hen erop aangedrongen dit absoluut niet weer te doen. Het ene zal misschien verdwijnen maar er zal zeker iets ergers voor in de plaats komen. Onder grote belangstelling van hun kant konden we hun het evangelie uitleggen. We vertelden hun ook dat Jezus de enige oplossing is tegen deze verschijningen en ook de angst weg kan nemen! De Bijbel verteld ons;  “God ontnam de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn.”  Nadat we wat informatie gegeven hadden werd het gesprek beëindigd waarbij ik plotsklaps € 5.00 in de handen kreeg gedrukt! Het overviel me echt! Ze liepen direct weg en omdraaiend zeiden ze nog ‘voor een bakkie koffie!’

Daarna hebben we inderdaad even een bakkie gedaan en zijn daarna nog even verder gegaan en kwamen een jonge dame met haar moeder tegen, die met krukken liep. Ze een ongeval gehad en er een pijnlijke knie aan overgehouden en kon zonder krukken daar niet zo lang op lopen vanwege de pijn die ze dan kreeg. Na een paar keer bidden verdween de pijn en kon ze weer normaal lopen. Ze was wat onzeker en wist niet goed wat haar overkwam en keek haar moeder aan, zo van…. moet ik nu zonder krukken verder? We hebben hun daarna evangelie kunnen uitleggen en verdere informatie meegegeven.

Belangrijke momenten die ons leven hebben beïnvloed

Hoe zijn we tot het besluit gekomen?

Om dit uit te leggen is het nodig dat ik mijn levensverhaal vertel. Zoals in ieders leven zijn er wel een aantal momenten waar je als het ware een vlaggetje bij kunt plaatsen. Momenten die een invloed hebben gehad op je verdere leven. Zo zijn er ook in mijn leven een aantal van die momenten geweest die er echt uitspringen!

 

Bekering.

Opgegroeid in een gezin waar het geloof centraal stond, werd mij altijd verteld hoe belangrijk het was een volgeling van Jezus te worden en je leven te wijden aan Hem. Ik heb een behoorlijke periode in mijn jonge leven dat ik daar niet zo veel mee deed. Op achttienjarige leeftijd ging ik inzien dat het leven wat ik leidde, een leven was die mij van God afhield. Op een dag heb ik mij heel bewust gekeerd tot God. En heb uitgesproken of Hij mij mijn zonden wilde vergeven, wetende dat er vergeving was in het offer wat Jezus, Zijn Zoon en ik mij daarvan moest bekeren. Vanaf die tijd kwam er daadwerkelijk een verandering in mijn leven. Ik was blij en ervoer vrede in mijn binnenste. Kort daarna heb ik me laten dopen samen met Lammy, mijn vrouw en toen vriendin.

 

Een bijzondere ervaring.

In geestelijk opzicht ben ik opgegroeid in de Vergadering van Gelovigen. Een gemeente waarin de verspreiding van het evangelie centraal staat. We waren dan ook vanaf het begin actief bezig met het verspreiden daarvan. Dit d.m.v. openluchtdiensten, tentsamenkomsten traktaat verspreiding, straatwerk en deur aan deur evangelisatie. Het heeft een stevige basis gelegd voor mijn geloofsleven!

 

“Iedere malloot zou de Bijbel geschreven kunnen hebben”

Op een gegeven dag kreeg ik een nieuwe collega meetassistent. Het duurde niet lang of ik kwam met hem in gesprek over het geloof. Het leek alsof het hem niet zoveel interesseerde. Een uitspraak die me bij is gebleven…’iedere malloot zou de Bijbel geschreven kunnen hebben’. Hij zei atheïst te zijn. Toch gebeurde er iets wonderlijks! Vanaf die dag heb ik letterlijk dagelijks met hem over het geloof gesproken. Hem verteld van God de Schepper, de zondeval, het zondige karakter van de mens. De kloof, veroorzaakt door de zonde, tussen mens en God. Over bekering en nog veel meer. Vaak was dit gesprek eenrichtingverkeer. Dit heeft een paar maanden geduurd….. Tot het moment voor mij kwam dat ik er mee wilde stoppen. Het leek erop dat het geen resultaat had. De reactie van zijn kant was minimaal.

 

Een besluit

Op een dag besloot ik inderdaad er niets meer over zeggen, tenzij hij er zelf over zou beginnen. Wat gebeurde er toen? We waren aan het werk op een spoorbrug over het Van Starkenborgkanaal nabij Groningen. En op de binnenkant van de brug stond met dikke graffiti letters “Immanuël” wat betekent “God met ons”. Het was voor mij de eerste uitdaging om mijn belofte niet te verbreken. En heb gezwegen….

 

Het evangelie aan een rasterpaal!

Een uurtje later waren we in de velden aan het werk. En echt… als je boven Groningen werkt heb je soms het gevoel dat je aan het einde van de wereld bent beland. Dat wat ik nu vertel speelde zich af in een dergelijk gebied. We moesten daar een ondergronds meetpunt opzoeken.

rasterpaal

Ver van de bewoonde wereld!

Zo’n punt is vastgelegd door een aantal aanmetingen uit vaste bovengrondse objecten. Één van die maten was vastgelegd aan een rasterpaal bij een dam die toegang gaf tot een weiland. Tot mijn grote verbazing zag ik dat aan die paal een traktaat was bevestigd d.m.v. een punaise! Ik las even snel waar het over ging en het bleek over een man te zijn die als drugsverslaafde tot bekering kwam! Hieruit bleek voor mij duidelijk dat ik deze dag toch niet mocht zwijgen over het goede nieuws dat ik te vertellen had! Naar aanleiding van die traktaat heb ik hem nogmaals het dat goede nieuws verteld. Enige tijd later kwam mijn collega tot bekering! Halleluja!

 

Dogma of waarheid.

We hebben een aantal jaren met ontzettend veel plezier met elkaar samengewerkt. Mijn collega kwam regelmatig met allerlei vragen over Bijbelgedeeltes die hij had gelezen. En ik gaf hem dan antwoorden op de vragen die hij stelde….. Maar wat bleek? Hij was lang niet altijd tevreden met het antwoord dat ik hem gaf! Hij zei dan tegen mij: ´Ja… dat kun je wel zeggen, maar dat staat er niet! Zodoende kwam ik tot de ontdekking dat niet alles waarin ik destijds ben onderwezen klopte en dus in strijd was met wat er werkelijk stond! Dit zette me tot nadenken en heb toen voor mezelf besloten om de Bijbel, alsof ik helemaal niets wist, helemaal opnieuw te gaan lezen. Of zoals sommigen zeggen: ‘de bijbel lezen zonder de gekleurde religieuze bril!’ zonnebrillen[1]Vanaf die tijd ben ik ernstig gaan zoeken naar de waarheid en meer en meer lezen in het Woord. In die tijd groeide ook steeds meer het verlangen om de waarheid van dat Woord onder de mensen te brengen. Ik begon Bijbelstudies te geven waarin één ding centraal stond; Het in praktijk brengen van datgene wat we geleerd hebben.

In de Jakobus brief staat dat geloof zonder werken dood is! Wat voor nut heeft het als je iets gelooft en er niet naar handelt?

In verschillende gemeenten begon ik het woord te prediken, in feite met hetzelfde doel…; Mensen uit te dagen Jezus te volgen in woord en daad!

 

 Een tuinhuisje met openstaande deuren.

tuinhuis

Met openslaande deuren!

Na verloop van tijd gingen we als gezin in de meivakantie naar camping ‘de Betteld’. Vlak voor dat we weg gingen moest ik nog zo nodig wat opschot weghalen (braamstruiken e.d.). Ik gebruikte daarvoor een klein zeisje. Deze was ik nog even vlijmscherp aan het maken. Terwijl ik daar stond, in de deuropening van ons tuinhuisje het zeisje te slijpen met een wedsteen, zat Lammy al ongeduldig te wachten tot ik klaar was om te vertrekken.

Aangekomen op de camping, ging ik elke morgen naar de Bijbelstudie, die gegeven werd door Kees Goedhart en Peter Vlug. De studies gingen over de gaven van de Geest. Tijdens een studie die ging over de gave van profetie, gaf Kees Goedhart op een gegeven moment ruimte aan de toehoorders om een profetie uit te spreken. Ik luisterde met een gemengd gevoel. De uitgesproken profetieën waren naar mijn idee oppervlakkig en vrij algemeen. Iedereen kon er wat mee. Op een gegeven moment beëindigde Kees de sessie. Direct daarop onderbrak Peter Vlug hem en vroeg hij nog iets mocht zeggen. Hij zei het volgende…: ‘Ik zag een beeld en ik vind echt dat ik dit door moet geven, God heeft hier een bedoeling mee…! ‘Ik zag een man staan in de opening van z ’n tuinhuisje met openslaande deuren, z’n zwaard vlijmscherp te maken. Deze man zal met de zelfde scherpte als van dat zwaard het Woord van God brengen! Ik zat als aan de stoel genageld! Ik zag mezelf in een flits daar weer staan om mijn zeis vlijmscherp te maken! Ik heb hem daarna nog even aangesproken i.v.m. het verschil die er was tussen zwaard en zeis. Hij dacht dat het een zwaard was, maar het had ook een zeisje kunnen zijn. Het stimuleerde mij om door te gaan met het bestuderen van het Woord en mij vast kon houden aan de uitgesproken profetie!

 

Bevestiging.

Er kwam een periode dat ik ouderling werd in de baptistengemeente ‘De Wegwijzer’ in Emmen. Het was een zware periode. Dit omdat de combinatie preken en de voorbereiding daarvan, het raadswerk en het reguliere werk mij te veel werd. Ik ben daardoor minder gaan spreken in de diverse gemeentes. Tegen de tijd dat de ‘raadsverkiezingen’ en mijn ambtsperiode verliep, vroeg ik me zelf af of ik wel door moest gaan met het werk in de raad. Eigenlijk lag mijn hart meer bij het spreken. Maar ik kon voor mezelf daarin moeilijk een keuze maken. Ik moest één van beide afstoten! Ik ben in die periode, samen met mijn zoon, naar ’10 dagen bidden en vasten’ gegaan. Een onderdeel van het bidden was dus ook of God mij wilde duidelijk maken wat ik moest doen; Prediken of raadswerk. Op dinsdagavond belde een broeder die de stukken zou versturen voor de verkiezingen. Hij wilde weten wat ik besloten had. Ik had op dat moment nog geen duidelijk antwoord gekregen van

Marcus 314

In één oogopslag!

God en zei dus dat ik het niet wist. ‘Morgen voor 10:00 uur moet ik het weten, want dan verzend ik de verkiezingsformulieren.’ Goed, dan moet dat dan maar. Ik beloofde morgen voor 10:00 te bellen. De volgende dag toen de klok richting tien uur begon te tikken zei ik tegen God ‘ik moet het nu echt wel weten! Zonder duidelijkheid van uw kant kan ik geen keuze maken! Toen gebeurde er iets wonderlijks! Een heel duidelijke zachte stem zei: Marcus 3:14”. Dat alleen!

 

Ik pakte de Bijbel, opende het met één beweging en mijn oog viel gelijk op de tekst die God tegen me zei. Ik hoefde niet te zoeken, zelfs niet naar het vers!

Er stond geschreven: ‘Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken’. Dit was voor mij duidelijk! Dank u wel Heer!!

 

Nieuwe schoenen.

Ongeveer 2 jaar geleden kwam Robbert, onze 2e zoon, bij me en had iets bijzonders voor mij om te bekijken. ‘Dit moet je even zien’ Zei hij ‘ik weet zeker dat je het leuk zult vinden! Het waren de lessen van de Pioneer school gegeven door Torben Sôndergaard. Onder het motto ‘onderzoek alle dingen en behoud het goede’ ging ik de lessen bekijken. Ik was onder de indruk! Dingen, die ik al jaren zag, maar geen invulling aan kon geven. Soms omdat ik niet durfde uit te stappen. Soms vanwege de tegenstand die er was in de gemeente waartoe ik behoorde. ‘Met grote regelmaat, werd bevestigd wat ik al jaren dacht! Het echte kerk zijn! Niet wat zich afspeelt binnen de vier muren van een gebouw, maar daar buiten!

Gemeente zijn zoals het beschreven wordt in Handelingen. De prediking ging gepaard met kracht! Duizenden mensen kwamen tot bekering, zieken werden genezen. Mensen werden bevrijd van demonische machten. Het woord wat Jezus zelf heeft gesproken werd bewaarheid! Het begon zich met kracht als olievlek te verspreiden! In diezelfde periode gebeurde er iets zeer bijzonders. Op en morgen was ik aan het werk in Elburg. Ik kreeg een berichtje binnen van een broeder die ik eigenlijk alleen maar van gezicht vanaf de’kansel’ kende maar nog nooit mee had gesproken. Hij vroeg aan mij of ik geloofde in profetieën en tongentaal. Ik kon dat met ja beantwoorden. Hij werd door de Heilige Geest gedreven om voor mij old-shoes[1]te bidden. Deze morgen ontving hij een woord specifiek voor mij. Hij schreef het volgende: “God houdt van je. Hij ziet je. Hij ziet je strijd ook! De Heer zegt: je loopt op oude schoenen. Ik heb nieuwe schoenen voor je! Ben je bereid om te gaan? De Heer zegt: het is tijd om te gaan! De Heer roept zijn strijders op om te gaan. Niet vanuit eigen kracht, maar alleen door zijn Geest. Laat je leiden door de Geest en Hij zal jouw teleurstellingen en verdriet wegnemen. Je pijn, geslagen wonden gaat Hij helen. Ja zelfs de littekens neemt Hij weg! Hij zet je op de Rots, als je de nieuwe schoenen aantrekt. Zo spreekt je Vader, de liefhebbende Heer.

Alhoewel deze broeder niet wist waar ik mee bezig was, was het woord wel heel erg toegespitst op de situatie waarin ik verkeerde. Ik heb even staan huilen van blijdschap, omdat ik ervoer dat God heel duidelijk aanwezig was en een plan had met mijn leven! Ik wist welke bedoeling Hij had met mij!

Het was me gelijk wel duidelijk wat God bedoelde met die nieuwe schoenen! Het is de wijze waarop wij gemeente moeten zijn. Zoals de eerste christenen in handelingen ook deden net zoals Jezus onze Heer heeft opgedragen in Lucas 24:47:

lucas24

       Bekering tot vergeving van zonden!

Dat in Zijn naam gepredikt moet worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken te beginnen bij Jeruzalem. In Marcus 16:15 t/m 18. staat dat we de wereld in moeten trekken om het evangelie aan iedereen te vertellen. De gelovigen zullen herkenbaar zijn aan de wonderen die ze verrichten. Op zieken de handen leggen en genezen. Demonische machten moeten wijken in de naam van Jezus! Ik zie het als een gevolg op de gebedsverhoring van de 70 die uitgezonden werden om het zelfde te doen! Ik wil een onderdeel daarvan zijn! Dit alles tot verheerlijking van God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

 

De overstap

Ik begon hierin te handelen. In het begin had ik iemand nodig die me op weg wilde helpen. Om in de praktijk te ontdekken dat het echt mogelijk is een zieke de handen op te leggen en te genezen. Die persoon was niet zo moeilijk te vinden, want Robbert had inmiddels al ervaring. En warempel…, één van de eerste keren bad ik voor een vrouw die spierdystrofie had aan haar beide voeten. Ze kwam met krukken aanlopen en na gebed liep ze zonder krukken weer verder. Ik was zelf zo verbaasd dat ik niet in staat was haar op een duidelijke manier het evangelie uit te leggen! Daarna heb ik vele tientallen wonderen gezien.

straatevangelisatie

Mensen het goede nieuws vertellen!

Mensen die daarna hun harten openden voor het evangelie. Het Woord kon gezaaid worden. Soms groepen van 10 tot 15 man tegelijk! Wat een vreugde wat een kracht! We hebben mensen tot Jezus mogen brengen!

 

 

12 november j.l. Had ik een spreekbeurt in Valthermond. ’s Morgens toen ik nog op bed lag, sprak God tot mijn hart! Iets wat Hij al veel vaker gedaan heeft, maar waar ik niet direct gehoor aan gegeven heb.

Het kwam nog al eens voor tijdens mijn eigen spreken, als ik het bijvoorbeeld had over het volledig volgen van Jezus, het door mijn gedachten flitste dat ik zelf geen gehoor gaf aan dat wat ik predikte! Dit besprak ik die ochtend ook met mijn vrouw Lammy. Ik had al verschillende pogingen gedaan om, op een voor mij financieel acceptabele manier, te stoppen met mijn werk of minder te gaan werken. Maar dit liep allemaal op niets uit. Die ochtend hebben we samen besloten dat ik ontslag zou nemen en erop vertrouwen dat God verder zal voorzien. Vanaf nu kunnen we ons fulltime inzetten voor het Koninkrijk van God!

Pagina 1 of 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén