De oogst is rijp!

Blog van Hans Dam

Categorie: Geen categorie

De deur op slot!

Een gesloten deur!

We krijgen de laatste tijd nogal eens de uitspraak van Jezus te horen die Hij heeft uitgesproken in de bergrede. Het staat opgeschreven in Mattheüs 7:22 en 23. “Veel mensen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam duivelen uitgeworpen en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de gesloten-deur_2ongerechtigheid werkt!” (Statenvertaling) Men suggereert daarmee dat degene die tijdens hun leven demonen hebben uitgeworpen en krachten hebben gedaan, voor de dichte deur komen te staan. Alsof dit gelijk zou staan aan ‘werken van ongerechtigheid’

Wat is nu de betekenis?

Ik wil proberen duidelijk te maken wat de werkelijke betekenis van deze verzen is. Om dit te doen is het uiteraard noodzakelijk dat we deze verzen in de context moet lezen van de hele bergrede! Jezus spreekt deze woorden uit aan het eind van zijn toespraak. Dat houdt dus in dat deze verzen in de context staan met het voorgaande onderwijs. Ik noem hier onderwijs, omdat, toen Jezus klaar was met zijn toespraak, de toehoorders versteld stonden van hetgeen Hij leerde.

In de context.

Om in de context te begrijpen waar het om gaat, moeten we de reden even aangeven waarom veel mensen voor de dichte deur komen te staan! Jezus zegt…; “Ik heb u nooit gekend, u die in ongerechtigheid leeft!“ Het is duidelijk waar het om gaat. Mensen die in ongerechtigheid leven! Dus gaan we kijken of dat woord nog vaker voorkomt in de Bergrede. Er zijn een aantal teksten die daar direct aan verbonden

Gerechtigheid1

Gerechtigheid in het oude testament!

zijn. Allereerst in de zaligsprekingen: Mattheüs 5:6 “Zalig zijn zij, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.” Dan wordt er gesproken over de mensen die vervolgd worden, omdat ze het goede doen. Mattheüs 5:10 “Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid wil; want voor hun is het Koninkrijk der hemelen.” Hier zien we dus de tegenstelling…. Jezus zegt dat mensen die gerechtigheid doen en daarom vervolgd worden, zalig zullen zijn! Ook in het oude testament wordt veel over gerechtigheid gesproken!

De vergelijking met de Farizeeën.

Adder

Een adder die met één beet doodt!

Mattheüs 5:20 “Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zal zijn, dan die van de Schriftgeleerden en Farizeeën, dat u in het Koninkrijk der hemelen zeker niet zult ingaan.” De Farizeeën waren mensen die overal kritiek op hadden en anderen zware wettische lasten oplegden. Johannes de Doper noemde ze “Addergebroed”. Het waren mensen die van buiten vroom waren en van binnen was er eerzucht, hebzucht en onreinheid, ze wilden zich daarvan niet bekeren! Jezus maakt duidelijk dat, als we het niet beter doen dan deze Farizeeën, we niet in het koninkrijk der hemelen zullen komen. Dus voor een dichte deur komen te staan! Het wordt dus echt duidelijk, dat degene die in ongerechtigheid leven niet zullen binnengaan!

Zoek eerst het koninkrijk Gods!

Mattheüs 6:33 “Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en En zijn gerechtigheidal deze dingen zullen u toegeworpen worden.” Deze uitspraak wordt veel gehoord, maar meestal wordt deze dan beperkt door alleen het eerste te noemen. “Zoek eerst het koninkrijk Gods en al het andere zal je gegeven worden” Regelmatig merk ik dat de uitspraak “en zijn gerechtigheid” achterwege gelaten wordt. Jezus maakt duidelijk wat gerechtigheid is. Ik wil even beklemtonen wat Jezus zoal heeft gezegd.

Het zout der aarde en licht der wereld.

Jezus zegt ons “het zout der aarde” te zijn. Zoals zout een conserverende werking zout der aardeheeft en bederf tegen gaat, zo horen wij te leven in deze wereld. Als we gewoon dezelfde dingen doen die de ongelovigen ook doen, zullen we onze kracht verliezen en geen nut hebben in deze verdorven wereld. Hij heeft het over “een licht in de wereld” te zijn. Hij gebruikt het voorbeeld van een stad op een berg dat voor iedereen zichtbaar is, of een lamp op een standaard, zodat het licht zich verspreidt in de kamer. Zo horen wij als Gods stad op een bergkinderen ook ons licht te laten schijnen voor de mensen, opdat ze de goede werken mogen zien! Daarbij waarschuwt Jezus uitdrukkelijk in hfst 6:1: ”Ziet toe dat je je gerechtigheid niet doet voor mensen, om door hen opgemerkt te worden!” Zo van… zie mij eens even….! Jezus zegt, als je zoiets doet heb jij, je loon al hebt gekregen! Een prachtige tekst die dat weergeeft is de uitspraak van Paulus in Handeling 26:20. Daar staat dat we werken horen te doen Waardig de roepingde bekering waardig! “Maar ik heb eerst diegenen, die te Damaskus waren en te Jeruzalem en in het gehele land van Judéa en de heidenen verkondigd, dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doen de bekering waardig.” Of Efeze 4:1: “Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping, waarmee u geroepen bent!”

De wil van de Vader.

Laten we terug gaan naar de tekst waar het feitelijk omdraait…. Jezus zegt: “Niet iedereen die zegt Here, Here zal het Koninkrijk der Hemelen binnen gaan, maar die daar doet de wil van de Vader! De voorwaarde is dus het uitvoeren van wat de Vader wil! En niet het uitroepen van Here, Here! poort van UdenNu staan er mensen voor de “poort” en kunnen niet naar binnen. Blijkbaar, omdat ze ‘de wil van de Vader’ niet gedaan hebben. Ze beginnen zich te verontschuldigen en te zeggen; Ja maar….., hebben we niet in uw naam geprofeteerd en duivelen uitgeworpen!? Vertaald naar deze tijd, zouden ze ook gezegd kunnen hebben; ‘Ja maar…. Ik heb altijd in de raad gezeten van de gemeente!’ of ‘ik ben Dominee geweest!’ of ‘ik  ga elke zondag naar de kerk! We zouden dit nog aan kunnen vullen met talloze andere argumenten… Zelfs als we zeggen dat we in zijn naam krachten en wonderen hebben gedaan!! Het genezen van zieken en uitdrijven Afwijzingvan demonen geven ons geen toegang tot het koninkrijk van God!! Dit is dus allemaal mogelijk, terwijl we in ongerechtigheid leven! En Jezus zal zeggen: ‘Ik heb u nooit gekend, u werkers van de ongerechtigheid. Ongerechtigheid is het argument om iemand te weren in het koninkrijk van God!

Bouwen op een fundament

Jezus maakt het daarna nog duidelijker door te zeggen dat ‘Iedereen die deze woorden van mij hoort en ze doet (de wil van de Vader), zal lijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de Rots. Maar die hoort en niet doet zal

Bunkers Bordeaux_2 - kopie

Een stevig gebouw zonder fundament!

lijken op een dwaas man, die zijn huis bouwt op het zand! De slagregens komen……? Het huis op de rots blijft staan! Maar het huis op het zand zal wegzakken, instorten of wegspoelen! Het gaat dus niet om het huis dat je bouwt maar om het fundament waarop op je bouwt! Het huis kan nog zo stevig zijn, maar als het niet op een goed fundament staat, zakt het toch weg! Zie de afbeelding…! Ooit een keer gezien op een strand, in de buurt van Bordeaux. Een gigantische zware bunker van meer dan een meter dik beton, maar het had geen fundament! Het was op het zand gebouwd. Het fundament is; ‘te doen de wil van de Vader!’ Dit alles begint bij waarachtige bekering. Wat tot gevolg heeft dat we een leven leiden die ook laat zien dat we ons bekeerd hebben en te doen de wil van de Vader!

Ik wens jullie daarbij allemaal Gods zegen toe!

Wat een verschil!

De afgelopen tijd zijn we verschillende keren op straat geweest om het goede nieuws aan de mensen te vertellen. Soms zijn we met z’n drieën (Geralda, Johan en ik) soms met z’n tweeën en één keer alleen geweest. De ervaringen waren per dag heel P60123-141332verschillend. Het kan zijn dat je een paar uur loopt en veel afwijzingen krijgt en enkele gesprekken voert. Een andere keer ontmoeten we mensen waarvoor we mogen bidden en vervolgens het Evangelie uitleggen. Ook zijn erbij waar we spontaan met in gesprek komen. Zo spraken we vorige week zaterdag twee Arabische mannen. De één had last van z’n knie en de andere had al lange tijd pijn in de buikstreek we hebben voor beide gebeden en de pijn ging weg. Een grappig detail was, dat de man met de de pijnlijke buik, zag dat we de hand op de zere plek (knie) legden. (alhoewel het ook op een andere manier kan!) Toen ik vroeg of ik voor hem mocht bidden trok hij zijn trui omhoog om zodoende mijn hand op zijn pijnlijke buik kon leggen! Hahaha, ik wordt blij van deze eenvoud en openheid. Ook konden we op een ontspannende manier vertellen dat Isa de enige weg is tot God!

Zo sprak Johan een jonge man met krukken die zijn voet had verbrijzeld en er veel pijn aan had. Hij geloofde ook dat Jezus kan genezen. Er werd voor hem gebeden en toch verbaasd als ie was…., de pijn was weg! Prijs God!  Het voelde bij hem alsof hij erop kon staan maar durfde niet omdat hij stukken ‘cement’ in zijn botten had dat nog niet volkomen was uitgehard. We hebben hem geadviseerd naar de behandelend arts te gaan om een bevestiging van de genezing te krijgen. Verder hebben we verschillende mensen kunnen vertellen dat er verlossing en bevrijding is door Jezus Christus!

Omzien naar wezen en weduwen!

Vluchtelingen+boot+middellandse+zeeDeze week ben ik ook alleen op pad geweest. Heel veel mensen aangesproken. Een paar goede gesprekken gehad maar ook wel afwijzing. Op het laatst sprak ik twee christenen uit Eritrea. Ze vertelden hun verhaal, hoe ze hun land zijn ontvlucht. Het was een triest en aangrijpend verhaal. Maandenlang onderweg geweest. De tocht over zee… De vrouw heeft haar man en kind moeten achterlaten. De man zijn vrouw en 4! kinderen. Ik vraag me soms af hoe een mens zo ver kan

P60130-093815

Doet recht aan de wees en weduwe!

gaan om zulke beslissingen te nemen. Ik heb voor hun en hun gezin gebeden….. het was een heftig moment! Ze vroegen, bijna smekend, aan me om dagelijks voor hun te bidden. Ik heb beloofd dit te doen. (Fitsum en Regat!) Ik heb ze een visitekaartje mee gegeven zodat ze door kunnen geven hoe het met ze gaat, of voor eventuele hulp! De Bijbel zegt ons in Jakobus 1:27: “De christen die zuiver is en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood. Hoe slecht en vuil de wereld ook is, hij zal zuiver blijven.”

Kickstart.

Gisteren met Henk Hoekman op pad geweest in Meppel. Deze broeder heeft een diep verlangen om mensen bij Jezus te brengen, maar had tot nog toe minimaal ervaring dat bidden voor zieke mensen een geweldige uitwerking heeft en deuren opent voor een goed gesprek! Er is met elkaar best wel wat gebeurd. Ik was zelf onder de indruk hoe er per dag zulke grote verschillen kunnen zijn!

Bemoediging!
valstrik_2

Angst is een valstrik!

Ik moet zeggen dat ik een beetje ontmoedigd was door de vorige dag. Veel moeite gedaan en weinig resultaat? Het drukte op me…. maar gisteravond werd ik bemoedigd door een preek waarin de volgende tekst me raakte! “Angst voor mensen is een valstrik, maar wie op God vertrouwt is onaantastbaar!” (Spreuken 29:25) Inderdaad angst of vrees voor mensen kan je verlammen! Vooral als je ‘alleen’ bent!  (hoewel nooit alleen!) Maar als je staat in het vertrouwen op God en in zijn kracht, dan ervaar je vrijmoedigheid. En ik heb het duidelijk ervaren! God geeft kracht, vrijmoedigheid, rust en nog veel meer!

 

We hebben veel mensen (aan)gesproken! Maar ik beperk me tot het eerste en het laatste gesprek waarbij we ook mochten bidden voor deze personen.

Tranen van blijdschap!

We ontmoeten twee dames die allebei verpleegster bleken te zijn. De één had veel last van de nek. We vroegen op de schaal van 0 tot 10 hoe erg de pijn was. De vraag die we stelden konden ze professioneel beantwoorden, het was een 7. Dus een behoorlijk hoge score! Voor het eerst in zijn traanleven bad Henk, zomaar voor iemand op straat, een kort gebed! Wat er daarna gebeurde…… De pijn was in in één keer weg! Alle bewegingen konden pijnloos gemaakt worden. Voor beide  dames was het een bijzondere gewaarwording. Tranen van blijdschap en verbazing, biggelden over de wangen! “Ik geloof ook zei de dame, maar dit?” Blijkbaar heeft ze nooit geweten dat dit mogelijk was. We hebben ze aangemoedigd om verder te onderzoeken wat het is om ook echt en discipel van Jezus te zijn en hun wat informatie meegegeven! God gaat z’n werk verder doen!

Een dame uit een moslim gezin.

Op een gegeven moment kregen we het koud…. en besloten naar huis te gaan. We spraken evenzo goed toch nog twee jonge dames aan. De één had last van pijnlijke benen, knieën, spieren e.d. We stuurden de pijn weg in de naam van Jezus en de pijn verdween! We kwamen daarna in gesprek over het bestaan van God e.d. Een van de dames was opgegroeid in een moslim gezin. Ze geloofde in het bestaan van God, maar wist ook dat de islam geen weg is die naar God leidt. We mochten haar wijzen op Jezus de enige Middelaar tussen God en mens. We kregen alle tijd om e.e.a. uit te leggen…, waarom, waarvoor en waartoe! Tot slot mochten we voor ze bidden dat de Heilige Geest ze wil overtuigen wie Jezus is! God doet inmiddels een geweldig werk onder de Moslims!

Wees allemaal gezegend!

 

Miljoenen Moslims in Nigeria komen  tot bekering!

Belangrijke momenten die ons leven hebben beïnvloed

Hoe zijn we tot het besluit gekomen?

Om dit uit te leggen is het nodig dat ik mijn levensverhaal vertel. Zoals in ieders leven zijn er wel een aantal momenten waar je als het ware een vlaggetje bij kunt plaatsen. Momenten die een invloed hebben gehad op je verdere leven. Zo zijn er ook in mijn leven een aantal van die momenten geweest die er echt uitspringen!

 

Bekering.

Opgegroeid in een gezin waar het geloof centraal stond, werd mij altijd verteld hoe belangrijk het was een volgeling van Jezus te worden en je leven te wijden aan Hem. Ik heb een behoorlijke periode in mijn jonge leven dat ik daar niet zo veel mee deed. Op achttienjarige leeftijd ging ik inzien dat het leven wat ik leidde, een leven was die mij van God afhield. Op een dag heb ik mij heel bewust gekeerd tot God. En heb uitgesproken of Hij mij mijn zonden wilde vergeven, wetende dat er vergeving was in het offer wat Jezus, Zijn Zoon en ik mij daarvan moest bekeren. Vanaf die tijd kwam er daadwerkelijk een verandering in mijn leven. Ik was blij en ervoer vrede in mijn binnenste. Kort daarna heb ik me laten dopen samen met Lammy, mijn vrouw en toen vriendin.

 

Een bijzondere ervaring.

In geestelijk opzicht ben ik opgegroeid in de Vergadering van Gelovigen. Een gemeente waarin de verspreiding van het evangelie centraal staat. We waren dan ook vanaf het begin actief bezig met het verspreiden daarvan. Dit d.m.v. openluchtdiensten, tentsamenkomsten traktaat verspreiding, straatwerk en deur aan deur evangelisatie. Het heeft een stevige basis gelegd voor mijn geloofsleven!

 

“Iedere malloot zou de Bijbel geschreven kunnen hebben”

Op een gegeven dag kreeg ik een nieuwe collega meetassistent. Het duurde niet lang of ik kwam met hem in gesprek over het geloof. Het leek alsof het hem niet zoveel interesseerde. Een uitspraak die me bij is gebleven…’iedere malloot zou de Bijbel geschreven kunnen hebben’. Hij zei atheïst te zijn. Toch gebeurde er iets wonderlijks! Vanaf die dag heb ik letterlijk dagelijks met hem over het geloof gesproken. Hem verteld van God de Schepper, de zondeval, het zondige karakter van de mens. De kloof, veroorzaakt door de zonde, tussen mens en God. Over bekering en nog veel meer. Vaak was dit gesprek eenrichtingverkeer. Dit heeft een paar maanden geduurd….. Tot het moment voor mij kwam dat ik er mee wilde stoppen. Het leek erop dat het geen resultaat had. De reactie van zijn kant was minimaal.

 

Een besluit

Op een dag besloot ik inderdaad er niets meer over zeggen, tenzij hij er zelf over zou beginnen. Wat gebeurde er toen? We waren aan het werk op een spoorbrug over het Van Starkenborgkanaal nabij Groningen. En op de binnenkant van de brug stond met dikke graffiti letters “Immanuël” wat betekent “God met ons”. Het was voor mij de eerste uitdaging om mijn belofte niet te verbreken. En heb gezwegen….

 

Het evangelie aan een rasterpaal!

Een uurtje later waren we in de velden aan het werk. En echt… als je boven Groningen werkt heb je soms het gevoel dat je aan het einde van de wereld bent beland. Dat wat ik nu vertel speelde zich af in een dergelijk gebied. We moesten daar een ondergronds meetpunt opzoeken.

rasterpaal

Ver van de bewoonde wereld!

Zo’n punt is vastgelegd door een aantal aanmetingen uit vaste bovengrondse objecten. Één van die maten was vastgelegd aan een rasterpaal bij een dam die toegang gaf tot een weiland. Tot mijn grote verbazing zag ik dat aan die paal een traktaat was bevestigd d.m.v. een punaise! Ik las even snel waar het over ging en het bleek over een man te zijn die als drugsverslaafde tot bekering kwam! Hieruit bleek voor mij duidelijk dat ik deze dag toch niet mocht zwijgen over het goede nieuws dat ik te vertellen had! Naar aanleiding van die traktaat heb ik hem nogmaals het dat goede nieuws verteld. Enige tijd later kwam mijn collega tot bekering! Halleluja!

 

Dogma of waarheid.

We hebben een aantal jaren met ontzettend veel plezier met elkaar samengewerkt. Mijn collega kwam regelmatig met allerlei vragen over Bijbelgedeeltes die hij had gelezen. En ik gaf hem dan antwoorden op de vragen die hij stelde….. Maar wat bleek? Hij was lang niet altijd tevreden met het antwoord dat ik hem gaf! Hij zei dan tegen mij: ´Ja… dat kun je wel zeggen, maar dat staat er niet! Zodoende kwam ik tot de ontdekking dat niet alles waarin ik destijds ben onderwezen klopte en dus in strijd was met wat er werkelijk stond! Dit zette me tot nadenken en heb toen voor mezelf besloten om de Bijbel, alsof ik helemaal niets wist, helemaal opnieuw te gaan lezen. Of zoals sommigen zeggen: ‘de bijbel lezen zonder de gekleurde religieuze bril!’ zonnebrillen[1]Vanaf die tijd ben ik ernstig gaan zoeken naar de waarheid en meer en meer lezen in het Woord. In die tijd groeide ook steeds meer het verlangen om de waarheid van dat Woord onder de mensen te brengen. Ik begon Bijbelstudies te geven waarin één ding centraal stond; Het in praktijk brengen van datgene wat we geleerd hebben.

In de Jakobus brief staat dat geloof zonder werken dood is! Wat voor nut heeft het als je iets gelooft en er niet naar handelt?

In verschillende gemeenten begon ik het woord te prediken, in feite met hetzelfde doel…; Mensen uit te dagen Jezus te volgen in woord en daad!

 

 Een tuinhuisje met openstaande deuren.

tuinhuis

Met openslaande deuren!

Na verloop van tijd gingen we als gezin in de meivakantie naar camping ‘de Betteld’. Vlak voor dat we weg gingen moest ik nog zo nodig wat opschot weghalen (braamstruiken e.d.). Ik gebruikte daarvoor een klein zeisje. Deze was ik nog even vlijmscherp aan het maken. Terwijl ik daar stond, in de deuropening van ons tuinhuisje het zeisje te slijpen met een wedsteen, zat Lammy al ongeduldig te wachten tot ik klaar was om te vertrekken.

Aangekomen op de camping, ging ik elke morgen naar de Bijbelstudie, die gegeven werd door Kees Goedhart en Peter Vlug. De studies gingen over de gaven van de Geest. Tijdens een studie die ging over de gave van profetie, gaf Kees Goedhart op een gegeven moment ruimte aan de toehoorders om een profetie uit te spreken. Ik luisterde met een gemengd gevoel. De uitgesproken profetieën waren naar mijn idee oppervlakkig en vrij algemeen. Iedereen kon er wat mee. Op een gegeven moment beëindigde Kees de sessie. Direct daarop onderbrak Peter Vlug hem en vroeg hij nog iets mocht zeggen. Hij zei het volgende…: ‘Ik zag een beeld en ik vind echt dat ik dit door moet geven, God heeft hier een bedoeling mee…! ‘Ik zag een man staan in de opening van z ’n tuinhuisje met openslaande deuren, z’n zwaard vlijmscherp te maken. Deze man zal met de zelfde scherpte als van dat zwaard het Woord van God brengen! Ik zat als aan de stoel genageld! Ik zag mezelf in een flits daar weer staan om mijn zeis vlijmscherp te maken! Ik heb hem daarna nog even aangesproken i.v.m. het verschil die er was tussen zwaard en zeis. Hij dacht dat het een zwaard was, maar het had ook een zeisje kunnen zijn. Het stimuleerde mij om door te gaan met het bestuderen van het Woord en mij vast kon houden aan de uitgesproken profetie!

 

Bevestiging.

Er kwam een periode dat ik ouderling werd in de baptistengemeente ‘De Wegwijzer’ in Emmen. Het was een zware periode. Dit omdat de combinatie preken en de voorbereiding daarvan, het raadswerk en het reguliere werk mij te veel werd. Ik ben daardoor minder gaan spreken in de diverse gemeentes. Tegen de tijd dat de ‘raadsverkiezingen’ en mijn ambtsperiode verliep, vroeg ik me zelf af of ik wel door moest gaan met het werk in de raad. Eigenlijk lag mijn hart meer bij het spreken. Maar ik kon voor mezelf daarin moeilijk een keuze maken. Ik moest één van beide afstoten! Ik ben in die periode, samen met mijn zoon, naar ’10 dagen bidden en vasten’ gegaan. Een onderdeel van het bidden was dus ook of God mij wilde duidelijk maken wat ik moest doen; Prediken of raadswerk. Op dinsdagavond belde een broeder die de stukken zou versturen voor de verkiezingen. Hij wilde weten wat ik besloten had. Ik had op dat moment nog geen duidelijk antwoord gekregen van

Marcus 314

In één oogopslag!

God en zei dus dat ik het niet wist. ‘Morgen voor 10:00 uur moet ik het weten, want dan verzend ik de verkiezingsformulieren.’ Goed, dan moet dat dan maar. Ik beloofde morgen voor 10:00 te bellen. De volgende dag toen de klok richting tien uur begon te tikken zei ik tegen God ‘ik moet het nu echt wel weten! Zonder duidelijkheid van uw kant kan ik geen keuze maken! Toen gebeurde er iets wonderlijks! Een heel duidelijke zachte stem zei: Marcus 3:14”. Dat alleen!

 

Ik pakte de Bijbel, opende het met één beweging en mijn oog viel gelijk op de tekst die God tegen me zei. Ik hoefde niet te zoeken, zelfs niet naar het vers!

Er stond geschreven: ‘Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken’. Dit was voor mij duidelijk! Dank u wel Heer!!

 

Nieuwe schoenen.

Ongeveer 2 jaar geleden kwam Robbert, onze 2e zoon, bij me en had iets bijzonders voor mij om te bekijken. ‘Dit moet je even zien’ Zei hij ‘ik weet zeker dat je het leuk zult vinden! Het waren de lessen van de Pioneer school gegeven door Torben Sôndergaard. Onder het motto ‘onderzoek alle dingen en behoud het goede’ ging ik de lessen bekijken. Ik was onder de indruk! Dingen, die ik al jaren zag, maar geen invulling aan kon geven. Soms omdat ik niet durfde uit te stappen. Soms vanwege de tegenstand die er was in de gemeente waartoe ik behoorde. ‘Met grote regelmaat, werd bevestigd wat ik al jaren dacht! Het echte kerk zijn! Niet wat zich afspeelt binnen de vier muren van een gebouw, maar daar buiten!

Gemeente zijn zoals het beschreven wordt in Handelingen. De prediking ging gepaard met kracht! Duizenden mensen kwamen tot bekering, zieken werden genezen. Mensen werden bevrijd van demonische machten. Het woord wat Jezus zelf heeft gesproken werd bewaarheid! Het begon zich met kracht als olievlek te verspreiden! In diezelfde periode gebeurde er iets zeer bijzonders. Op en morgen was ik aan het werk in Elburg. Ik kreeg een berichtje binnen van een broeder die ik eigenlijk alleen maar van gezicht vanaf de’kansel’ kende maar nog nooit mee had gesproken. Hij vroeg aan mij of ik geloofde in profetieën en tongentaal. Ik kon dat met ja beantwoorden. Hij werd door de Heilige Geest gedreven om voor mij old-shoes[1]te bidden. Deze morgen ontving hij een woord specifiek voor mij. Hij schreef het volgende: “God houdt van je. Hij ziet je. Hij ziet je strijd ook! De Heer zegt: je loopt op oude schoenen. Ik heb nieuwe schoenen voor je! Ben je bereid om te gaan? De Heer zegt: het is tijd om te gaan! De Heer roept zijn strijders op om te gaan. Niet vanuit eigen kracht, maar alleen door zijn Geest. Laat je leiden door de Geest en Hij zal jouw teleurstellingen en verdriet wegnemen. Je pijn, geslagen wonden gaat Hij helen. Ja zelfs de littekens neemt Hij weg! Hij zet je op de Rots, als je de nieuwe schoenen aantrekt. Zo spreekt je Vader, de liefhebbende Heer.

Alhoewel deze broeder niet wist waar ik mee bezig was, was het woord wel heel erg toegespitst op de situatie waarin ik verkeerde. Ik heb even staan huilen van blijdschap, omdat ik ervoer dat God heel duidelijk aanwezig was en een plan had met mijn leven! Ik wist welke bedoeling Hij had met mij!

Het was me gelijk wel duidelijk wat God bedoelde met die nieuwe schoenen! Het is de wijze waarop wij gemeente moeten zijn. Zoals de eerste christenen in handelingen ook deden net zoals Jezus onze Heer heeft opgedragen in Lucas 24:47:

lucas24

       Bekering tot vergeving van zonden!

Dat in Zijn naam gepredikt moet worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken te beginnen bij Jeruzalem. In Marcus 16:15 t/m 18. staat dat we de wereld in moeten trekken om het evangelie aan iedereen te vertellen. De gelovigen zullen herkenbaar zijn aan de wonderen die ze verrichten. Op zieken de handen leggen en genezen. Demonische machten moeten wijken in de naam van Jezus! Ik zie het als een gevolg op de gebedsverhoring van de 70 die uitgezonden werden om het zelfde te doen! Ik wil een onderdeel daarvan zijn! Dit alles tot verheerlijking van God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

 

De overstap

Ik begon hierin te handelen. In het begin had ik iemand nodig die me op weg wilde helpen. Om in de praktijk te ontdekken dat het echt mogelijk is een zieke de handen op te leggen en te genezen. Die persoon was niet zo moeilijk te vinden, want Robbert had inmiddels al ervaring. En warempel…, één van de eerste keren bad ik voor een vrouw die spierdystrofie had aan haar beide voeten. Ze kwam met krukken aanlopen en na gebed liep ze zonder krukken weer verder. Ik was zelf zo verbaasd dat ik niet in staat was haar op een duidelijke manier het evangelie uit te leggen! Daarna heb ik vele tientallen wonderen gezien.

straatevangelisatie

Mensen het goede nieuws vertellen!

Mensen die daarna hun harten openden voor het evangelie. Het Woord kon gezaaid worden. Soms groepen van 10 tot 15 man tegelijk! Wat een vreugde wat een kracht! We hebben mensen tot Jezus mogen brengen!

 

 

12 november j.l. Had ik een spreekbeurt in Valthermond. ’s Morgens toen ik nog op bed lag, sprak God tot mijn hart! Iets wat Hij al veel vaker gedaan heeft, maar waar ik niet direct gehoor aan gegeven heb.

Het kwam nog al eens voor tijdens mijn eigen spreken, als ik het bijvoorbeeld had over het volledig volgen van Jezus, het door mijn gedachten flitste dat ik zelf geen gehoor gaf aan dat wat ik predikte! Dit besprak ik die ochtend ook met mijn vrouw Lammy. Ik had al verschillende pogingen gedaan om, op een voor mij financieel acceptabele manier, te stoppen met mijn werk of minder te gaan werken. Maar dit liep allemaal op niets uit. Die ochtend hebben we samen besloten dat ik ontslag zou nemen en erop vertrouwen dat God verder zal voorzien. Vanaf nu kunnen we ons fulltime inzetten voor het Koninkrijk van God!

Vandaag officieel de laatste dag bij Anteagroup!

Hallo allemaal!

Eindelijk is het dan zover….

IMG-20140727-WA0007

Precisiemetingen aan het spoor.

Na ruim 40 dienstjaren, bij Antea, neem ik, op eigen initiatief, afscheid van deze club. Veertig  jaar lang met veel plezier gewerkt als landmeter. Op heel veel plaatsen in Nederland geweest. Soms kwam ik op plekken waar normaal gesproken geen mens kwam en was je de hele dag alleen in de natuur. De volgende dag kon je aan het werk zijn in hartje Amsterdam! Weer een dag later werken langs het spoor!

 

20140325_115656

Hoogtemetingen in een natuurgebied

Een zeer gevarieerd beroep! De keerzijde was de veelal lange werkdagen. Dit werd mede veroorzaakt door de lange reistijden.

 

Ik wil me in de toekomst bezighouden met evangelisatie, preken in diverse gemeentes pastoraal werk en wat nog meer op mijn pad komt. Kortom… dat wat onze Heer Jezus heeft opgedragen:

Hij zei: Ik heb alle macht in de hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd! Mattheüs 18 t/m 20

Hardenberg

Straatevangelisatie in Dedemsvaart

Wil je weten hoe en waarom ik tot deze beslissing ben gekomen? Hou de blog in de gaten binnen enkele dagen staat dat online!

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén