De oogst is rijp!

Blog van Hans Dam

Categorie: onderwijs

De deur op slot!

Een gesloten deur!

We krijgen de laatste tijd nogal eens de uitspraak van Jezus te horen die Hij heeft uitgesproken in de bergrede. Het staat opgeschreven in Mattheüs 7:22 en 23. “Veel mensen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam duivelen uitgeworpen en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de gesloten-deur_2ongerechtigheid werkt!” (Statenvertaling) Men suggereert daarmee dat degene die tijdens hun leven demonen hebben uitgeworpen en krachten hebben gedaan, voor de dichte deur komen te staan. Alsof dit gelijk zou staan aan ‘werken van ongerechtigheid’

Wat is nu de betekenis?

Ik wil proberen duidelijk te maken wat de werkelijke betekenis van deze verzen is. Om dit te doen is het uiteraard noodzakelijk dat we deze verzen in de context moet lezen van de hele bergrede! Jezus spreekt deze woorden uit aan het eind van zijn toespraak. Dat houdt dus in dat deze verzen in de context staan met het voorgaande onderwijs. Ik noem hier onderwijs, omdat, toen Jezus klaar was met zijn toespraak, de toehoorders versteld stonden van hetgeen Hij leerde.

In de context.

Om in de context te begrijpen waar het om gaat, moeten we de reden even aangeven waarom veel mensen voor de dichte deur komen te staan! Jezus zegt…; “Ik heb u nooit gekend, u die in ongerechtigheid leeft!“ Het is duidelijk waar het om gaat. Mensen die in ongerechtigheid leven! Dus gaan we kijken of dat woord nog vaker voorkomt in de Bergrede. Er zijn een aantal teksten die daar direct aan verbonden

Gerechtigheid1

Gerechtigheid in het oude testament!

zijn. Allereerst in de zaligsprekingen: Mattheüs 5:6 “Zalig zijn zij, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.” Dan wordt er gesproken over de mensen die vervolgd worden, omdat ze het goede doen. Mattheüs 5:10 “Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid wil; want voor hun is het Koninkrijk der hemelen.” Hier zien we dus de tegenstelling…. Jezus zegt dat mensen die gerechtigheid doen en daarom vervolgd worden, zalig zullen zijn! Ook in het oude testament wordt veel over gerechtigheid gesproken!

De vergelijking met de Farizeeën.

Adder

Een adder die met één beet doodt!

Mattheüs 5:20 “Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zal zijn, dan die van de Schriftgeleerden en Farizeeën, dat u in het Koninkrijk der hemelen zeker niet zult ingaan.” De Farizeeën waren mensen die overal kritiek op hadden en anderen zware wettische lasten oplegden. Johannes de Doper noemde ze “Addergebroed”. Het waren mensen die van buiten vroom waren en van binnen was er eerzucht, hebzucht en onreinheid, ze wilden zich daarvan niet bekeren! Jezus maakt duidelijk dat, als we het niet beter doen dan deze Farizeeën, we niet in het koninkrijk der hemelen zullen komen. Dus voor een dichte deur komen te staan! Het wordt dus echt duidelijk, dat degene die in ongerechtigheid leven niet zullen binnengaan!

Zoek eerst het koninkrijk Gods!

Mattheüs 6:33 “Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en En zijn gerechtigheidal deze dingen zullen u toegeworpen worden.” Deze uitspraak wordt veel gehoord, maar meestal wordt deze dan beperkt door alleen het eerste te noemen. “Zoek eerst het koninkrijk Gods en al het andere zal je gegeven worden” Regelmatig merk ik dat de uitspraak “en zijn gerechtigheid” achterwege gelaten wordt. Jezus maakt duidelijk wat gerechtigheid is. Ik wil even beklemtonen wat Jezus zoal heeft gezegd.

Het zout der aarde en licht der wereld.

Jezus zegt ons “het zout der aarde” te zijn. Zoals zout een conserverende werking zout der aardeheeft en bederf tegen gaat, zo horen wij te leven in deze wereld. Als we gewoon dezelfde dingen doen die de ongelovigen ook doen, zullen we onze kracht verliezen en geen nut hebben in deze verdorven wereld. Hij heeft het over “een licht in de wereld” te zijn. Hij gebruikt het voorbeeld van een stad op een berg dat voor iedereen zichtbaar is, of een lamp op een standaard, zodat het licht zich verspreidt in de kamer. Zo horen wij als Gods stad op een bergkinderen ook ons licht te laten schijnen voor de mensen, opdat ze de goede werken mogen zien! Daarbij waarschuwt Jezus uitdrukkelijk in hfst 6:1: ”Ziet toe dat je je gerechtigheid niet doet voor mensen, om door hen opgemerkt te worden!” Zo van… zie mij eens even….! Jezus zegt, als je zoiets doet heb jij, je loon al hebt gekregen! Een prachtige tekst die dat weergeeft is de uitspraak van Paulus in Handeling 26:20. Daar staat dat we werken horen te doen Waardig de roepingde bekering waardig! “Maar ik heb eerst diegenen, die te Damaskus waren en te Jeruzalem en in het gehele land van Judéa en de heidenen verkondigd, dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doen de bekering waardig.” Of Efeze 4:1: “Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping, waarmee u geroepen bent!”

De wil van de Vader.

Laten we terug gaan naar de tekst waar het feitelijk omdraait…. Jezus zegt: “Niet iedereen die zegt Here, Here zal het Koninkrijk der Hemelen binnen gaan, maar die daar doet de wil van de Vader! De voorwaarde is dus het uitvoeren van wat de Vader wil! En niet het uitroepen van Here, Here! poort van UdenNu staan er mensen voor de “poort” en kunnen niet naar binnen. Blijkbaar, omdat ze ‘de wil van de Vader’ niet gedaan hebben. Ze beginnen zich te verontschuldigen en te zeggen; Ja maar….., hebben we niet in uw naam geprofeteerd en duivelen uitgeworpen!? Vertaald naar deze tijd, zouden ze ook gezegd kunnen hebben; ‘Ja maar…. Ik heb altijd in de raad gezeten van de gemeente!’ of ‘ik ben Dominee geweest!’ of ‘ik  ga elke zondag naar de kerk! We zouden dit nog aan kunnen vullen met talloze andere argumenten… Zelfs als we zeggen dat we in zijn naam krachten en wonderen hebben gedaan!! Het genezen van zieken en uitdrijven Afwijzingvan demonen geven ons geen toegang tot het koninkrijk van God!! Dit is dus allemaal mogelijk, terwijl we in ongerechtigheid leven! En Jezus zal zeggen: ‘Ik heb u nooit gekend, u werkers van de ongerechtigheid. Ongerechtigheid is het argument om iemand te weren in het koninkrijk van God!

Bouwen op een fundament

Jezus maakt het daarna nog duidelijker door te zeggen dat ‘Iedereen die deze woorden van mij hoort en ze doet (de wil van de Vader), zal lijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de Rots. Maar die hoort en niet doet zal

Bunkers Bordeaux_2 - kopie

Een stevig gebouw zonder fundament!

lijken op een dwaas man, die zijn huis bouwt op het zand! De slagregens komen……? Het huis op de rots blijft staan! Maar het huis op het zand zal wegzakken, instorten of wegspoelen! Het gaat dus niet om het huis dat je bouwt maar om het fundament waarop op je bouwt! Het huis kan nog zo stevig zijn, maar als het niet op een goed fundament staat, zakt het toch weg! Zie de afbeelding…! Ooit een keer gezien op een strand, in de buurt van Bordeaux. Een gigantische zware bunker van meer dan een meter dik beton, maar het had geen fundament! Het was op het zand gebouwd. Het fundament is; ‘te doen de wil van de Vader!’ Dit alles begint bij waarachtige bekering. Wat tot gevolg heeft dat we een leven leiden die ook laat zien dat we ons bekeerd hebben en te doen de wil van de Vader!

Ik wens jullie daarbij allemaal Gods zegen toe!

Geen grenzen aan Jezus macht!

Een vriend in Afghanistan!

Eerst wil ik nog even een paar weken terug… Ik kreeg via Facebook een Afghanistan Mapvriendschapsverzoek van een jongen uit Kabul Afghanistan. Normaal gesproken wijs ik zulke verzoeken af. Maar op één of andere manier was er iets van “doe maar.” Gelijk kreeg ik een messenger en begon hij wat tegen mij aan te kletsen over voetbal en dergelijke. Elk dag vragen we aan elkaar hoe het gaat. Op een gegeven dag gaf hij aan dat het niet zo goed met hem ging. Hij was namelijk geblesseerd geraakt aan zijn been en moest een week rusten. Ik heb toen een video gesprek met hem gehad en hem daarin gevraagd de hand op zijn knie te leggen en heb toen gebeden voor genezing. Na 3 keer bidden kon hij weer springen zonder pijn te voelen. Dit zag ik in beeld gebeuren! Heb hem daarna uitgelegd dat Jezus meer wil doen genezen maar ook wil bevrijden van zonde als we ons bekeren

kabul-skyline

God is ook werkzaam in Kabul!

tot hem. Ik stuur hem nu Bijbelteksten in het Perzisch . Bijvoorbeeld Joh. 3:16 of andere. Hij zei dat hij dit boek (Youversion online bible) zou gaan lezen. We bidden voor een aanraking met de Heilige Geest! Wordt misschien het eerste pinnetje in Afghanistan!

Kampen.

Na een prachtig weekend in Kampen, zit ik nu wat uit te rusten. Het was in de eerste plaats geweldig om te zien hoe, de meestal  jonge studenten, op een liefdevolle maar ook radicale wijze, onderwijs geven over hoe we in onze omgeving mensen kunnen bereiken met het evangelie.

Iets wat me bijzonder raakte!

1463984518783_imageVan alles wat ik gehoord heb is er in het bijzonder één tekst bijgebleven.

U hebt niet Mij uitgekozen, maar Ik heb u uitgekozen. Ik heb u aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voort te brengen, zodat mijn Vader u alles zal geven wat u Hem vraagt in mijn naam. Ik draag u op van elkaar te houden. Ik ben daardoor meer gaan zien dat God in zijn goedheid ons en mij dus op het oog heeft gehad! En ons er op uit stuurt om blijvende vruchten voort te brengen. Wat betekent dat? Blijvende vrucht! Ik geloof dat het draait om de waarheid van het Woord daarin. Is dat wat wij verkondigen de volle waarheid van het Woord!? De vruchten die wij voortbrengen zijn die blijvend? Brengen we een halfslachtig evangelie? De Bijbel JewelBlueberryspreekt ook van de vrucht van de Geest. Het allereerste wat dan genoemd wordt is Liefde. Liefde is de vervulling van de wet. Korinthe 13:2 staat; al hadden we al het geloof zodat we bergen konden verzetten en hadden de liefde niet, dan was ik niets! Goede vruchten voort brengen hangt samen met liefde en waarheid. Jezus spreekt over waarachtige bekering, doop in water en doop met de Heilige Geest. Als we dat mensen voorhouden zullen ze, als ze zich bekeren, daar ook in handelen!

Kickstart.

P60520-104448Na het onderwijs werd het ook gelijk in praktijk gebracht! 10 tallen mensen gingen  voor het eerst in hun leven  de straat op.  Spraken mensen aan en vroegen of ze misschien gebed nodig  hadden. Bij terugkomst waren er enorm veel getuigenissen! Ongeveer een tiental personen zijn gedoopt in de IJssel! Even een highlight van wat ik persoonlijk heb meegemaakt…. Over deze twee dagen mocht ik een aantal mensen  ‘kickstarten’. Zij P60521-141933die, op straat, nog nooit voor iemand gebeden hebben. Zo spraken we twee vrouwen aan, waarvan één een ‘frozen shoulder’ had. Haar arm kon ze niet hoger krijgen dan bijna horizontaal. Daarna zat het gewoon vast! Nadat we gebeden hadden bedankte ze ons en wilde weglopen. Maar we vroegen haar of ze even wilde testen of haar schouder nu los was. Met stomme verbazing zwaaide ze haar arm in een keer hoog in de lucht! De dame die bij haar stond had, vanwege een breuk in haar rug, erg veel klachten. Na gebed voelde ze dat er duidelijk verbetering kwam! Toen we hun vervolgens het evangelie wilden uitleggen, kwam er een vrouw naar ons toe, die op een afstandje alles had beluisterd en waargenomen. Ze was als medewerkster in een winkel even naar buiten gegaan om een sigaretje te roken. Vol verbazing en met P60521-194843respectvolle toon kwam ze naar ons toe en zei dat ze alles had gehoord en dacht; “ben benieuwd of dit ook gaat gebeuren…!” En zei toen, terwijl ze met haar arm rond draaide, “het gebeurde! Hoe kan dat!? We hebben haar mogen uitleggen dat Jezus onze ziekten heeft gedragen en meer dan dat, ook heeft geleden aan het kruis om ons te bevrijden van onze zonden! Ze bleek zelf ook flinke rugpijn te hebben. Na een kort gebed was de pijn volkomen weg! Wauw! Wauw! Wauw!; was haar reactie! Ze kende de verhalen van Jezus die ze als kind had gehoord. Maar dit…..? Hier wilde ze meer van weten! We hebben haar een DVD “The Last Reformation” gegeven en contactgegevens uitgewisseld. Blij ging ze weer aan het werk! God is goed! Voor verder info kijk op delaatstereformatie.nl

God voorziet!

Hoog tijd voor een update!

Het is al weer een flinke tijd geleden dat we iets hebben geschreven. Dat betekent niet dat we in de afgelopen tijd niets hebben meegemaakt! Integendeel! We willen een paar highlights met jullie delen!

Best even wennen!

Het wat best even wennen…. Na meer dan 40 jaar te hebben gewerkt bij Anteagroup (voorheen Oranjewoud), is het niet meer de wekker die om 3.45 uur afgaat om te vertrekken naar de 2e maasvlakte bij Rotterdam of Amsterdam, Alkmaar, maar uiteraard ook klussen dichter bij huis. We zijn in een heel ander ritme terecht gekomen. Het was de eerste periode ook best een beetje zoeken naar een juiste invulling van de dag! Maar in de loop van de tijd merkten we dat God voorziet. Er kwamen en komen steeds weer nieuwe mensen op onze weg, die we het blijde nieuws mochten vertellen of konden bemoedigen of aanmoedigen te arbeiden in het koninkrijk van God, zowel op straat of thuis.

Afscheidsfeestje Anteagroup.
IMG_0109

Gouden speld met 2 diamantjes!

17 februari j.l. hebben we, onder het genot van een buffetdiner, officieel afscheid genomen van Anteagroup. Het was een gezellig samenzijn met collega’s, oud collega’s en onze kinderen. Er zijn leuke herinneringen opgehaaldIMG_0092 en je kunt je voorstellen dat er wel best veel zijn. Hilarische, grappige, gevaarlijke momenten. Gelijktijdig met het afscheid werd ook nog een gouden speldje overhandigd ter ere van mijn veertigjarig jubileum op 1 mei 2015.

Highlights!

We zijn de afgelopen tijd nogal eens de straat op geweest. We hebben veel wonderen mogen zien. Veel goede gesprekken gehad, waarbij we de mensen mochten vertellen van het offer van onze Heer Jezus Christus. Voor een aantal mensen mochten we bidden of de Heilige Geest ze wilde aanraken. Hen wilde overtuigen van de waarheid van zijn Woord en wil overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, opdat ze zich zouden bekeren van hun weg en Jezus mogen gaan volgen. Verschillende keren voelden ze zijn aanwezigheid. De één begon te huilen, weer een ander voelde een tinteling in het hele lichaam! Gods geest is aan het werk! Wij geloven dat ook dit een nawerking heeft bij deze mensen.

Wat ons het meest is bijgebleven!
Adrie en Martin

Martin en Adrie Holtrop

Een paar maand geleden kreeg ik contact met de familie Holtrop uit Zwijndrecht. Ze waren via internet in aanraking gekomen met ‘De laatste reformatie’ Ik heb de man ontmoet in een hotel in Emmen. Hij overnachtte daar vanwege werkzaamheden die hij in deze plaats moest uitvoeren. We hebben een geweldig gesprek gehad, waaruit bleek dat er een diep verlangen zit om Jezus te dienen en een discipel van Hem te zijn. Bij de vraag hoe wij dat dan doen…, bidden voor zieke mensen, heb ik voor hem gebeden. Hij bleek last van zijn rug en benen te hebben vanwege een ongeval. Hij had een aanmerkelijk beenlengte verschil en heb daarvoor gebeden om dit op te heffen. Genezing vond plaats! Later heb ik deze familie, vader, moeder, 2 dochters en een vriend, mogen kickstarten in Putten. Het was een bijzondere ervaring! Mirjam, de jongste dochter, had een leveraandoening. Een jonge vrouw vol passie en vertrouwen op God! De spreuk; “Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over,” was op haar zeker van toepassing!

Genezing op straat!

Terwijl ik samen met één van de dochters een paar mensen aanspraak en vertelde, dat we regelmatig genezingen zien en mensen met krukken aankomen en zonder krukken weer verder gaan, sprak de man een dame aan die met krukken liep. Hij mocht voor haar bidden en ze bedankte hem en liep met krukken weer verder. Maar na een meter of tien pakte ze haar krukken op en draaide zich om met een verbaasd gezicht! De pijn was weg en ze was genezen! Wij allemaal blij natuurlijk!

Ernstig ziek!

Mirjam

Mirjam

Een week later kreeg ik van de familie te horen, dat Mirjam de jongste dochter, img207i.v.m. een darmperforatie, hals over kop naar het ziekenhuis is gegaan. De situatie bleek zeer ernstig! Een zware operatie is uitgevoerd. Er zijn verschillende keren mensen bij haar geweest om handen op te leggen en te bidden voor genezing. Oproepen gedaan via Facebook en andere media, om te bidden voor Mirjam. We hebben gehuild, gebeden voor een herscheppend wonder! Maar het gebeurde niet! 30 maart 2016 is Mirjam naar haar Heer gegaan. Haar gebed was altijd dat haar broers en zus tot

Desiree

Gebedsverhoring! Desiree gedoopt!

bekering mochten komen en gedoopt worden. Haar zus Desiree hebben we mogen dopen tijdens het kickstartweekend in Voorthuizen. En heel wonderlijk is dat de hele familie zaterdag 4 juni naar het kickstartweekend gaat op de Betteld te Zelhem! Het gebed wat Mirjam altijd heeft gebeden voor haar broers en zus is al gedeeltelijk verhoord en God zal het ook volledig verhoren! Met dit verhaal wil ik ook duidelijk maken dat gebeden ook wel eens niet verhoord worden. We hebben soms strijd! Het dubbele gevoel dat enerzijds God een gebed verhoord en anderzijds God zwijgt! Gods wegen zijn ondoorgrondelijk! Maar we mogen zeker weten dat hij trouw is!

 

Bekeer je en laat je dopen!

We hebben een aantal mensen tot de Heer mogen leiden! Dit zijn voor ons de mooiste momenten! Mensen die zich bekeren van hun zondige weg, hun zonden belijden en Jezus willen volgen. Het gevolg daarvan is dat we ze mochten dopen, bevrijden van demonische machten en dopen met de Heilige Geest.

Marcel

Garrett, Louis, Fabian, Pieter, Marcel en Ik

We merken hoe belangrijk het kan zijn om een persoon van vrede te vinden. Zo’n dikke twee maand geleden kwam een man tot bekering, werd gedoopt in water en met de HG! Inmiddels heeft zijn vrouw, die al bekeerd was, zich laten dopen! Deze man heeft een vriend (Marcel) die bezig was met allerlei oosterse religies, zoals het Boeddhisme en Hindoeïsme. We hebben hem het evangelie uitgelegd en hij bekeerde zich. We hebben hem gedoopt in een badkuip, gebeden voor bevrijding en de doop met de HG. Toen hij thuis kwam heeft hij zijn Boeddha beelden in de container geknikkerd. Later heeft hij een hele serie boeken, met oosterse religieuze inhoud, ook weggedaan. Hoe mooi is het dat de Geest werkt in levens van mensen! Dit laat ook zien dat een persoon van vrede met al zijn contacten, leidt tot andere personen die de Heer leren kennen!

Op zoek naar Reiki!

Een maand geleden kreeg ik contact met een stel die enorm in de problemen zaten. Totaal vastgelopen door drank en gokverslaving zagen ze geen uitkomst meer en zijn op zoek gegaan naar hulp. Ze meenden dit te kunnen vinden in Reiki. Dus wat deden ze…. ze gingen zoeken op internet en zochten op het woord ‘Reiki’ en kwamen terecht bij een YouTube filmpje waarop een Reiki meesteres tot bekering Clifton en Alichakwam! Ze waren er beide van overtuigd dat dit de waarheid was en wilden daar meer van weten. Hoe wonderlijk is het dat God hen leidt naar een dergelijk filmpje! Ze vroegen of ze langs mochten komen, ze waren nieuwsgierig geworden! We hebben hun het evangelie verteld en het visueel duidelijk gemaakt met behulp van wat bekers en een kan met water! Ze begrepen waar het om ging! Bekeer je en laat je dopen, opdat je zonden vergeven worden! Zonder hun dat voor te zeggen spraken ze het allebei uit tot God! ze bekeerden zich en beleden hun zonden onder tranen! Wat mooi om dat mee te maken! We hebben ze gedoopt in een container die we speciaal voor dat doel al eerder cadeau hebben gekregen!  Hoe Goed is God!

Gedoopt in de oude Rijn!
doop

Gedoopt in de Oude Rijn

Sinds een dikke maand heb ik contact met een jongeman van 16 á 17 jaar. Hij heeft een leven achter de rug waar hij erg veel moeite mee had. Ruim een half jaar geleden heeft hij zich bekeerd en kreeg een verlangen om gedoopt te worden in water en Geest. Hij had een wereld aan vragen! uiteindelijk leidde het er toe dat hij zich wilde laten dopen. We hebben een afspraak gemaakt en hem in de Oude Rijn gedoopt op grond van zijn getuigenis. Vervolgens gedoopt met de Heilige

Tekst Steen voor brood

God geeft goede gaven!

Geest! Het was een geweldig moment! ’s Avonds app-te hij me of ik zeker wist dat hij gedoopt was met de Heilige Geest, omdat hij nog niet in tongen kon bidden. Ik had hem verzekerd dat hij in de HG was gedoopt. Jezus zegt immers; “Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede

gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden? (Lukas 11: 10

Whatsapp Bram

Tranen van blijdschap!

t/m 13) Tien minuten later stuurt hij me een berichtje! “HANS. Ik ging hartstochtelijk bidden en sprak in tongen!”  Wow! Hoe mooi is dat! God is trouw en zijn Woord is waarheid! Het mooie van discipelschap is, dat hij a.s. vrijdag een meisje van dezelfde leeftijd gaat dopen! Dit is wat de Bijbel ons leert! Wat denken jullie hoe het gegaan is met de 3000 bekeerlingen uit Handelingen Hfst. 2? Ik geloof dat de pasgedoopten de anderen doopten! Een sneeuwbaleffect! Dat is hoe ik het graag zie!

Kickstartweekend Vlissingen.

Vorig weekend een “Kickstart” seminar gehad in Vlissingen! Het was een geweldig Vlissingen autoweekend waarin we onderwijs gegeven hebben aan ca. 50 mensen, uit verschillende gemeenten en mochten kickstarten! De mensen die gekickstart zijn, zijn gelijk door gegaan met het brengen van het blijde evangelie van het koninkrijk Gods! Vol passie zijn ze bezig en hebben alweer plannen om een vervolg er aan te geven! Weer een flinke groep kickstarten. Vlissingen en Middelburg…. bereidt je er maar op voor! Een heel bijzonder moment was dat we een joodse man, Ja’akov genaamd, hebben gedoopt. Op achttienjarige Vlissingen5leeftijd heeft hij zich laten dopen. Maar heeft gewoon weer zijn oude leven opgepakt en alles gedaan wat God verboden heeft! Hij heeft zich daar op latere leeftijd van bekeerd en vroeg zich dus af of hij opnieuw gedoopt moest worden. Aangezien de Bijbel zegt; “Bekeer je en laat je dopen”, hebben we geadviseerd om dit toch opnieuw te laten doen. Immers de eerste doop heeft geen enkele betekenis voor hem gehad! We hebben hem gedoopt, vrij gezet en gedoopt met de Heilige Geest. Een paar dagen later hoorden we van zijn vrouw, dat zij een heel andere man had gekregen! Zie wat een krachtig werk de Heilige Geest doet in levens van mensen! Halleluja!

Kickstart Apeldoorn.
Apeldoorn Kickstart

In vuur en vlam voor Jezus!

Afgelopen weekend hebben we (Hidde Akkerman en ik) een familie gekickstart in Apeldoorn. ’s Morgens wat onderwijs gegeven en ’s middags de straat op gegaan. Het was een mooie dag, verschillende genezingen gezien en mensen mogen vertellen van de Heer Jezus. Degene die we mochten kickstarten komen allemaal uit een gereformeerde gemeente. Hebben zich bijna allemaal laten dopen en staan in vuur en vlam voor Jezus! God gaat nog een groot werk doen door deze mensen!

Paasdagen.

Met de paasdagen zijn we gezellig bij elkaarfamiliediner geweest met alle kinderen en P60327-152750 (1)kleinkinderen. Het was een prachtige dag waar we van elkaar mochten genieten! Samen een smakelijke maaltijd gehad, een heerlijk stuk gelopen in de schitterende natuur direct achter ons huis! Het was genieten!

 

 

 

 

 

 

Jezus volgen op Twitter?

Jezus volgen!

Het volgen van Jezus, dat is wat me de laatste tijd bezig heeft gehouden. Op welke manier volg ik Jezus? Er zijn miljoenen mensen die zeggen Jezus te volgen, maar is dat wel het volgen wat Jezus bedoelt? Wat verteld de Bijbel daarover? In de Bijbel zie je dat men Jezus om verschillende redenen volgt. Zo laten meerdere verhalen zien dat er massa’s mensen waren die Jezus volgden om de wonderen die hij verrichtte.

 

Jezus geneest

Jezus volgen om de wonderen die Hij verrichtte.

Zoals in Johannes 6:2 staat beschreven: “En Hem volgde een grote schare, omdat zij de tekenen zagen, die Hij aan de zieken verrichtte.” Je mag rustig stellen dat de mensen er versteld van stonden van wat Jezus zoal deed. Het was geen enkeling die genezen werd. Tot ver in Syrië bereikte de mensen het nieuws over de wonderen die Jezus allemaal verrichtte! De mensen kwamen van alle kanten, van heinde en ver en brachten ze zieke mensen bij Jezus. En wat deed Jezus? Hij genas ze allemaal! “Mattheüs 4:24 Het nieuws over Zijn daden ging door het hele land en bereikte zelfs heel Syrië. Van alle kanten werden ernstig zieke mensen bij Hem gebracht. Sommigen hadden boze geesten, anderen leden aan vallende ziekte. Weer anderen waren verlamd. Maar wat zij ook hadden, Hij genas hen allemaal.” Ook waren er mensen die Jezus volgden om er letterlijk en figuurlijk beter van te worden. Zo verteld een verhaal dat de mensen zo dicht mogelijk bij Jezus wilden komen, omdat er kracht van Hem uitging. Één enkele aanraking was genoeg om genezing te ontvangen! In Lucas 17:11 t/m 19 staat een verhaal van 10 melaatse mannen. Ze smeekten Jezus “Meester, heb medelijden met ons!” Jezus gaf ze opdracht om naar de priester te gaan om te laten zien dat ze genezen waren. Onderweg naar de tempel zagen ze tot hun grote verbazing dat er genezing plaats vond! En wat gebeurde er….? Er was

Jezus en de broden

Jezus volgen vanwege de broden die ze gegeten hadden

maar één die terug ging naar Jezus. Juichend van blijdschap kwam hij Jezus tegemoet en zei: “Wat is God goed! Ik ben genezen!” Uit dankbaarheid viel hij languit voor Jezus neer, met zijn hoofd in het stof! Waar waren de andere negen? Ze hebben er blijkbaar alleen maar hun eigen voordeel uit willen halen. Dat was hun wel genoeg! Zo waren er ook drommen mensen die Jezus alleen maar volgden vanwege de broden die Jezus vermenigvuldigde en waarvan zij, totdat ze helemaal verzadigd waren, gegeten hadden. Jezus sprak hun daarop aan!

 

Hoe kunnen we dit plaatsen in deze tijd?
share_1454657802955

De grote opdracht!

Vandaag de dag zijn er ook genoeg mensen die een ervaring met God hebben gehad! Als we gaan evangeliseren op straat komt het ook regelmatig voor dat we voor mensen mogen bidden om genezing en er zijn nog al wat die dan ook genezing ontvangen. Vervolgens willen we graag vertellen dat Jezus veel meer gedaan heeft dan alleen dat! We willen ze wijzen op het offer van Jezus! Hij wil ons bevrijden van zonde en ons in het reine met God brengen! Dat ze tot discipelen van Jezus gemaakt worden!

Toch zijn er dan mensen die ondanks dat er er wonder aan hun gebeurd is, daar niets van willen weten. Een voorbeeld? Ik heb ruim een jaar geleden een keer gebeden voor een vrouw in een scootmobiel. Ze kon nog niet een halve minuut in de stoel zitten of ze moest zich weer verzetten, anders verging ze van de rugpijn! Ze had kunstknieën, kon maar een paar meter lopen vanwege de pijn die ze dan kreeg. Na gebed was dat allemaal verdwenen. Ze was totaal overrompeld door wat er gebeurde. Ik had haar nummer gekregen en probeerde haar een tijdje daarna te bereiken. Ze nam niet op. Toen ik een paar maand later haar belde via mijn vaste telefoon nam ze op! (nummerherkenning?) Enfin…., ik vroeg hoe het met haar ging. Het ging goed met haar zei ze. Ik wilde haar daarna uitleggen dat Jezus veel meer wil doen, dan haar alleen genezen. Hij wil ook genezing van de ziel geven. Maar kreeg zelfs de kans niet daartoe! Ze zei: “Het maakt me niet uit wie mij genezen heeft, of Jezus of jij dat nu gedaan hebt…! Einde gesprek….! Negen van de tien kwamen niet terug!

Jezus volgen op Twitter of Facebook!

Twitter

Jezus volgen op Twitter?

Ook wij als gelovigen volgen Jezus op de voet. We verslinden allerlei boeken met verhalen van mensen die uitgestapt zijn in geloof en de meest fantastische wonderlijk dingen beleefd hebben. We zijn diep onder de indruk. Ik denk als Jezus nu zou leven, zouden we Hem zeker volgen op Facebook of Twitter. Waarschijnlijk zou Hij zelf hands-lifted-in-worshipgeen account hebben, maar de omstanders zouden het ene wonder na de andere plaatsen! We lezen stapels boeken over de wederkomst van Christus, de eindtijd, onderwijs en het leven met Jezus. Allemaal prachtige en leerzame boeken en goed om te lezen! We gaan elke zondag naar de kerk en prijzen de Heer en horen een inspirerende preek. En heel veel van die mensen zullen zeggen: ik ben een discipel van Jezus. Maar de vraag die bij me opkomt is…., volgen we daarmee Jezus?

De graankorrel in de aarde!

th (1)

De Bijbel geeft antwoord!

Om die vraag te beantwoorden moeten we natuurlijk terug gaan naar de Bijbel en lezen wat Jezus zelf daarvan zegt! Hier valt natuurlijk veel over te zeggen. Maar ik hoop dat ik dit wat duidelijk kan maken met een voorval in de Bijbel waarin een paar grieken bij Filippus, een discipel van Jezus, kwamen en hem vroegen: “Wij willen Jezus wel zien!” (Johannes 12:20 t/m 29). Filippus vertelde dat aan Andreas en samen gingen ze naar Jezus. Ik

1 grain-of-wheat-pan-foto

Niet in de grond betekent geen vrucht!

neem aan, dat ze vol enthousiasme bij Jezus kwamen om Hem het nieuws te vertellen! Maar het valt me op dat Jezus een opmerkelijk antwoord geeft! Tegen de verwachting in zegt Hij niet…“laat ze maar komen en een tijdje meelopen.”  Zodat ze kunnen zien en ervaren wie Jezus is. Ze hadden de wonderen kunnen zien die Hij gedaan zou hebben. Maar dat gebeurde niet! Let op! Hij zegt…: “Het is nu zover dat Ik de hoogste eer en heerlijkheid zal ontvangen. Wat ik jullie zeg is de waarheid: Een tarwekorrel moet in de aarde vallen en sterven; anders blijft het gewoon een graankorrel!” Wat hier gezegd wordt heeft alle logica in zich…., maar in de context moeten we ons toch even achter de

lightstock_65946_small_user_179504

Gespijkerd aan het hout!

oren krabben! Wat bedoeld Hij daar nu mee?! Hij vervolgd te zeggen: “Als zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wie zijn leven liefheeft, raakt het kwijt. Maar wie zijn leven in deze wereld niet liefheeft, krijgt eeuwig leven!” Hij vergelijkt dus het leven met een graankorrel! En in eerste instantie doelt Hij op het leven wat Hij zelf zou afleggen, door zich te laten spijkeren aan een kruis. Hij moest sterven, begraven worden en op de derde dag weer opstaan. Dit alles om vrucht te dragen voor God de Vader. Het was dus totale overgave aan de opdracht die Hij gekregen had van de

P60205-123945

Hij werd angstig!

Vader! En dat moment was heel dichtbij gekomen! En met dat Hij dit overdenkt, weet Hij wat Hem allemaal zou overkomen en zegt dan: “Ik ben erg bang en weet niet wat ik moet zeggen. Moet ik zeggen ‘Vader bevrijd Mij van wat Mij te wachten staat’? Nee! Want juist daarvoor ben ik gekomen! Vader verheerlijk uw naam!Hij was gekomen in opdracht van de Vader, opdat de naam van de Vader verheerlijkt zou worden!

 

Maar nu kom ik tot het punt wat ik duidelijk wil maken…, want het gaat nog steeds om het antwoord van Jezus op de vraag; “Wij willen Jezus wel zien”!  In eerste instantie doelde Hij op Zijn te volbrengen werk. Maar in tweede instantie doelde Hij op Zijn Discipelen, ofwel op ons als gelovigen.

Want Hij zegt tussendoor…“Als iemand mij wil dienen zal hij Mij moeten volgen!

th (3)

Dienen is Jezus volgen!

En waar Ik ben, zal ook mijn dienaar zijn! En als iemand Mij dient, de Vader zal Hem eren”. Jezus staat op het punt om overgeleverd te worden aan zijn tegenstanders. En draagt Zijn discipelen op om Hem te dienen, wat alleen kan door Hem te volgen! Hij geeft in feite het stokje door aan zijn discipelen en dus ook aan ons als dienaren van Hem. Hij wijst hun op hun verantwoordelijkheid. Voor hun is het ook mogelijk om Jezus te laten zien! Immers als we Jezus volgen, zal Hij door ons heen zichtbaar worden.

Er was eens een keer en straatprediker die met veel enthousiasme vertelde wie Jezus was. Zijn goedheid en liefde. De zorg voor andere mensen de wonderen die Hij verrichtte. Plotseling riep iemand uit het publiek: “die man waar jij het over hebt, die ken ik! Hij woont bij ons in de straat!” Duidelijk een volgeling van Jezus dus!

th (2)

Als de graankorrel in de aarde valt.

Ook in deze tijd zal Jezus gezien worden als wij Hem werkelijk dienen! Dat volgen van Jezus uit zich in het sterven aan ons zelf. Mijn eigen ik moet sterven. Net als een graankorrel die in de aarde valt. Als we aan ons zelf willen sterven, zal ook daarin de Vader in de Zoon verheerlijkt (gezien) worden! Betekent dat wij dan ook aan een kruis moeten sterven? Nee…. Jezus maakt dat duidelijk in Johannes 13:36 t/m 38. Hij had een uniek werk te volbrengen. Die niemand anders kon doen , dan hij alleen! Voor de rest horen we Hem dus te volgen en te doen wat Hij ook gedaan heeft. We kunnen hieruit concluderen dat Jezus volgen niet betekent dat we alles bijhouden welke werken Hij gedaan heeft. Op zich kunnen we daardoor aangemoedigd worden. Maar als het niet daadwerkelijk leidt tot het volgen van Jezus is het zinloos!

Dadelpit_2000 jaar ontkiemt

De graankorrel moet vallen!

Als de graankorrel niet in de aarde valt draagt het geen vrucht. Ik las ooit een keer een klein stukje in een krant over een 2000 jaar oude pit van een dadelpalm, die gevonden was tijdens een arheologische vondst. Deze pit heeft men blijkbaar ‘gezaaid’ en is tot ontkieming gekomen. Dat is een mooi beeld van een graankorrel. Zolang het niet in de aarde valt, komt het niet tot groei en zal het geen vrucht dragen! Als Jezus tot nu toe geleefd had en niet was gestorven dan had dat geen vrucht gegeven. Zolang wij niet ‘in de aarde willen vallen‘ en sterven aan ons zelf dragen we geen vrucht!

In de aarde!

Graankorrel in de aarde bewerkt

Een lege huls!

Ik heb ooit een keer een volgroeide korenhalm uit de grond getrokken om te kijken of er nog iets zichtbaar was van de oorspronkelijke graankorrel. Ik was best wel een beetje verbaasd! De korrel was nog steeds zichtbaar maar was niet meer dan een lege huls waardoor de wortels van de plant groeiden. Deze graankorrel werd in de aarde gestopt. Het begon te ontkiemen en het duurde een aantal maanden voordat de halm volgroeid met een share_1455099143045maximum aan vrucht! Dat speelde zich af boven de grond, maar zelf is het al die tijd in de donkere aarde geweest. Het werd niet gezien. Dit geeft  een prachtig beeld van een volgeling van Jezus. Veelal wordt het niet gezien. Het zwoegt en het ploetert geeft zichzelf helemaal leeg, offert zich op! Met als resultaat….? De vruchten.

Is Jezus zichtbaar door ons heen?

Gods zegen!

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén